Monitor AOJ ondersteunt verbinding onderwijs-jeugd

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben regio's gezocht naar aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Die aansluiting komt niet vanzelf tot stand. Inzicht in de cijfers en het effect van beleid is essentieel voor een goed aansluiting. De Monitor Aansluiting AOJ biedt regio's inzicht in hoe het gaat met hun jongeren en hoe de samenwerking tussen organisaties verloopt. Zo zien ze waar verbeteringen mogelijk zijn.

De site van de Monitor AOJ toont gegevens over leerlingaantallen, de verschillende vormen van jeugdzorggebruik en het jeugdzorggebruik per onderwijssoort. De cijfers helpen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij het voeren van preventief jeugdbeleid en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk.

Lieke Salomé, projectleider Monitor AOJ: 'Voor een goed inzicht in hoe het gaat in een regio is niet zozeer het exacte aantal jongeren dat jeugdzorg gebruikt van belang, maar veel meer de trend die je ziet. Een regio dient zichzelf altijd de volgende vragen te stellen: herkennen we de cijfers, wat vinden we van die cijfers, kunnen we ze verklaren en wat kunnen we verbeteren?'

Onderwijs- en zorggeschiedenis

Een nieuw rapport in de monitor toont de onderwijs- en zorggeschiedenis van jongeren in een regio en de invloed daarvan op het hebben van werk en het volgen van onderwijs. Regio's gebruiken dit rapport om het gesprek te voeren over de vraag hoe ze de kansen van jongeren kunnen vergroten.
Salomé: 'Het maken en uitvoeren van beleid is mensenwerk. Helder krijgen hoe dat verloopt, helpt om de samenwerking te verbeteren en het effect van interventies te monitoren. De Monitor AOJ biedt vragenlijsten voor de analyse van gegevens. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt bij de aanpak.'

Voedingsbodem voor beleid

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere is een gebruiker van de instrumenten van de Monitor AOJ. Het samenwerkingsverband meet de successen en stelt de doelen en activiteiten uit zijn ondersteuningsplan bij op basis van de resultaten van de Monitor AOJ. Beleidsmedewerker en voorheen projectleider van Passend Onderwijs Almere, Peter de Vries: 'Het leidt tot echte samenwerking en verbetering van onze aanpak. Zo zijn verschillende werkmethoden aangepast en is er bijvoorbeeld concreet nagedacht over verschillende consulttijden voor jeugdartsen. De Monitor AOJ biedt ons een ijkmoment, een evaluatie. Het geeft inzicht in waar we accenten moeten leggen. Het is een voedingsbodem voor beleid en de afstemming daarvan.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)