Werkwijze mensenhandelaren

Mensenhandelaren en specifiek loverboys zetten hun slachtoffers onder druk of maken hen afhankelijk. Vaak opereren ze binnen een groter crimineel netwerk. Het verborgen karakter van deze problematiek en het feit dat veel slachtoffers zichzelf niet als slachtoffer zien, maakt het probleem ongrijpbaar en signalering lastig.

Hoe gaan loverboys te werk?

Mensenhandelaren misleiden slachtoffers vaak vanuit een liefdesrelatie of vriendschap. Ze maken misbruik van de kwetsbare economische, psychische of sociale positie van het slachtoffer.

Afhankelijkheid en psychische druk

Psychische druk en afhankelijkheid van de dader is het belangrijkste dwangmiddel. Slachtoffers worden meestal niet op gewelddadige wijze geronseld. De psychische druk kan doorlopen tot na het misbruik en daardoor ook invloed hebben op de bereidheid om aangifte te doen. Ronseling via internet kan wel agressief verlopen.

Crimineel netwerk

Slachtoffers van mensenhandelaren worden niet alleen ingezet voor prostitutie, maar ook voor andere criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan drugssmokkel of het gedwongen afsluiten van leningen. Vaak opereren loverboys en mensenhandelaren binnen een groter crimineel netwerk.

Snel veranderende werkwijze

Mensenhandelaren en specifiek loverboys zijn vaak actief op en rond scholen en jeugdzorginstellingen. Tegenwoordig wordt maar liefst 50 procent van de slachtoffers geronseld via internet. De loverboys/mensenhandelaren verleiden jongens en meisjes bijvoorbeeld om zich voor de webcam uit de kleden en chanteren hen hiermee. De problematiek beperkt zich niet tot grote steden of Randstedelijk gebied. De verschuiving naar internet en sociale media draagt bij aan het verborgen karakter van loverboyproblematiek. De werkwijze van loverboys is continue aan verandering onderhevig en maakt het probleem ongrijpbaar. Om meer grip te krijgen op problemen met loverboys/mensenhandel is goede registratie en zicht op de cijfers van groot belang.

Bronnen
  • Commissie Azough (2014). Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013). Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
  • Nijhof K., & Engels, R. (2015). Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling. (red) Terpstra, L., en A. van Dijke (p. 409-449) Loverboyslachtoffers en hulpverlening. Amsterdam: SWP.
Anne Addink