Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0 tot 18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de opvoedingsstress te verminderen. De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van twee uur.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Trauma
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De training richt zich op pleegouders en gezinshuisouders van kinderen  (0-18) die op basis van hun voorgeschiedenis mogelijk getraumatiseerd zijn. De kinderen hebben hierdoor (een risico op) diverse problemen in hun gedrag en ontwikkeling. Deze problemen hoeven bij start van de training nog niet direct zichtbaar te zijn voor pleegouders.

Doel

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen heeft tot doel een voortijdige beëindiging van een plaatsing te voorkomen door de traumasensitiviteit van opvoeders te vergroten.

Aanpak

De training voor de opvoeders bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van twee uur die wekelijks worden gegeven. De groep telt minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. Bij elke module vindt kennisoverdracht plaats. Deelnemers koppelen de opgedane kennis door gebruik van werkbladen direct aan hun dagelijkse leefsituatie met hun kind(eren). Tevens oefenen deelnemers de geleerde vaardigheden in elke module o.a. door rollenspellen. Daarnaast wisselen de opvoeders praktijkervaringen uit en geven ze elkaar tips over hoe ze de kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen.

De training wordt gegeven door twee hiertoe opgeleide trainers waaronder een gedragswetenschapper die ervaring heeft met de begeleiding van kinderen met chronisch trauma en hun gezinnen en een co-trainer die pleegzorgbegeleider of ervaringsdeskundige is.

Onderbouwing

Het overgrote deel van de kinderen die in een pleeggezin of een gezinshuis wonen, heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt in de periode voorafgaand aan de uithuisplaatsing. De gevolgen van de traumatische gebeurtenissen nemen de kinderen mee naar hun pleeggezin. Het risico op nog een uithuisplaatsing (ook wel 'breakdown' genoemd) neemt toe indien adequate begeleiding van pleegouders en passende hulp voor de jeugdige uitblijft (Dovran et al, 2012; Eggertsen, 2008; Grietens, Van Oijen & Ter Huizen, 2012).

Onderzoek

Twee pilotstudies zijn gedaan naar de tevredenheid bij deelnemers. Hier komt uit naar voren dat de deelnemers de training positief ervaren. Pleegouders en gezinshuisouders voelen zich door de training beter in staat om getraumatiseerde kinderen in hun gezinnen op te (blijven) vangen en om te gaan met hun vaak moeilijk te hanteren gedrag (Kobes, Van Proosdij & Sluiter, 2013; Lindauer, Bolle & Kampschuur, 2013).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Zorgen voor getraumatiseerde kinderen een sympathiek programma met een duidelijk protocol.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Ontwikkeld door de NCTSN en vertaald en bewerkt naar de Nederlandse situatie door Leony Coppens en Carina van Kregten.

  • Contactpersoon

    Leony Coppens en Carina van Kregten