YETS

YETS (Youth Empowerment Through Sports) is een preventieve gedragsinterventie die sport inzet als middel om kwetsbare jongeren te empoweren en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hiervoor worden pedagogisch sterke coaches ingezet als rolmodel en leiden zij gedurende twee jaar activiteiten aan de hand van drie pijlers: sport, onderwijs en sociale integratie.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie, Schooluitval
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De interventie richt zich op jeugd die op meerdere leefterreinen beginnende of al bestaande zowel internaliserende als externaliserende problemen hebben waardoor het risico op maatschappelijke uitval ontstaat. Veelal komt deze doelgroep uit achterstandswijken, is er sprake van een negatief thuismilieu, een geïsoleerde omgeving en/of leven in armoede. (Nicis Institute, 2009; Ploegman & Gijzel, 2012).

Doel

Het hoofddoel van YETS is het voorkomen van maatschappelijke uitval onder risicojongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele,  gedragsmatige ontwikkeling en het functioneren op school. Onder maatschappelijke uitval wordt schooluitval, jeugdwerkeloosheid en crimineel/overlastgevend gedrag verstaan (Nicis Institute, 2009).

Aanpak

YETS gebruikt sport als middel om maatschappelijke uitval te voorkomen bij kwetsbare jongeren. Pedagogisch sterke coaches ondersteunen de jongeren in hun ontwikkeling en begeleiden hen naar een positievere rol in hun gemeenschap. Gedurende minimaal twee schooljaren beoogt YETS de deelnemers intensief te ondersteunen.

Onderbouwing

Maatschappelijke uitval door jongeren is een serieus probleem voor de Nederlandse samenleving. In 2010 waren er in totaal 41.780 vroegtijdig schoolverlaters, waren er 120.770 jongeren onder de 25 jaar met een WW, WWB of Wajong uitkering en werden er in totaal 68.790 jongeren onder de 25 jaar aangehouden voor een delict (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Maatschappelijke uitval (vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkeloosheid en/of delinquentie) is complexe problematiek, waarbij meerdere oorzaken een rol spelen. Het opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status en een migrantenachtergrond vormt een duidelijk risico op maatschappelijke uitval (Bakker, Distelbrink, Pels, & Los, 2013). De YETS-methodiek richt zich op factoren uit het individuele, sociale, school- en omgevingsdomein, om zo uiteindelijk maatschappelijke uitval te voorkomen.

Onderzoek

Om na te gaan hoe doeltreffend YETS is, is een procesevaluatie uitgevoerd (Spruit, A., Hobden, F.C., Loozen, P.A.C., & Ottens, P, 2016). Uit het onderzoek naar de tevredenheid over YETS is gebleken dat YETS gemiddeld zeer hoog scoort met een 8,9. Er kan geconcludeerd worden dat YETS de juiste doelgroep bereikt. Aan de hand van het onderzoek zijn er aanwijzingen dat de interventiedoelen behaald worden. De schoolprestaties zijn verbeterd en maar liefst 88% van alle deelnemers die de interventie succesvol hebben doorlopen zijn maatschappelijk actief geworden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: