Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

De preventielessen 'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie die een onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. In lessen op scholen wordt aandacht besteed aan kennis, attitude, inschatting van eigen gedrag, vaardigheden en opvattingen van de omgeving ten aanzien van seksuele interacties en anticonceptiegebruik en van (jong) ouderschap. Kracht van deze interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Weerbaarheid
Leeftijd: 
9 tot en met 25 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Deze interventie richt zich op jongeren van 12 t/m 21 jaar in het praktijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso), de bovenbouw (derde en vierde jaar) van het vmbo en in het mbo.

Doel

Het hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt.

Aanpak

Jongeren volgen (afhankelijk van leeftijd en type onderwijs) vier of zes lessen (één les per week) op school over (onbedoelde) zwangerschap, relaties en grenzen van jezelf en van de ander en een integratieles. Zij gaan door middel van verschillende werkvormen actief aan de slag met de verworven informatie en vaardigheden.

Onderbouwing

De ervaring van een (onbedoelde) zwangerschap op jonge leeftijd is ingrijpend en heeft verstrekkende gevolgen voor vrouwen en partners op emotioneel en lichamelijk gebied. De aanpak wordt ondersteund door de seksuele-interactiecompetentie-theorie, waarin het gaat om de mate waarin kinderen en jongeren in seksuele situaties hun kennis, attitudes, gevoelens, betekenissen en vaardigheden kunnen inzetten om tot een positieve seksuele interactie te komen. Daarnaast stelt de theorie van gepland gedrag dat gedrag het best te voorspellen is door de gedragsintentie. Deze wordt bepaald door de eigen opvattingen, opvattingen van anderen en de eigen inschatting om het gedrag uit te kunnen voeren. Werkzame elementen zijn onder meer: aansluiting bij het niveau en seksuele ontwikkeling van de jongeren, het leren van andere jongeren en de combinatie van het aanleren van kennis, attitude en eigen inschatting over gedrag, vaardigheden en bewustwording van invloed en opvattingen van de omgeving (o.a. modelling, zelfreflectie en elaboratie).

Onderzoek

Met een procesevaluatie is onderzocht of de lessenserie aansluit bij de behoeften van de doelgroep (jongeren en docenten) en of de lessenserie uitvoerbaar is voor de gastdocenten. Het onderzoek is uitgevoerd in zes klassen met verschillende leeftijdscategorieën en lesniveaus. De jongeren, docenten op de school en gastdocenten hebben door middel van vragenlijsten de verschillende lesonderdelen beoordeeld. Op basis hiervan is een duidelijkere uitleg voor de vaardigheidsoefeningen gemaakt in het handboek, zijn folders voor jongeren en ouders aangepast en is een aparte lessenserie voor praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) ontwikkeld om in meer lessen dezelfde hoeveelheid stof te behandelen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie richt zich op een actueel thema en is heel goed uitvoerbaar met een mooi uitgewerkt lessenpakket, heldere randvoorwaarden en goed getrainde gastdocenten. De commissie is blij met het feit dat de interventie ook uitgevoerd kan worden op vso en praktijkscholen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: