Vroeg Veelzijdig Ervaren

Vroeg Veelzijdig Ervaren is een centrumgericht programma dat als doel heeft om ontwikkelings- of onderwijsachterstanden bij kinderen van circa 2 tot 7 jaar te verminderen. Het programma is beschreven vanuit een antroposofisch mensbeeld en opgebouwd rondom zeven pijlers: spel en spelen, bewegen, natuur, nabootsing, ritme en herhaling, gewoontevorming en huishoudelijk-, ambachtelijk- en kunstzinnig werken. Per pijler wordt gedurende vier tot zes weken met een thematisch groepsplan gewerkt.

Niet erkend

Toelichting

De antroposofische insteek lijkt centraal te staan binnen de interventie Vroeg Veelzijdig Ervaren. Deze insteek kan goed passen bij kinderen en kan van toegevoegde waarde zijn voor het behalen van de doelen. De commissie is echter van mening dat de antroposofische benadering op dit moment te veel als uitgangspunt wordt genomen. De doelen worden gesteld vanuit deze visie en minder vanuit de doelgroep en het bestaande probleem. Daarnaast ontbreekt nog de koppeling tussen de activiteiten en de gestelde doelen. Om onder andere deze redenen kon de interventie nog niet erkend worden.

Beoordeeld door

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Datum

10 juni 2021

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: