Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd

Video-hometraining wordt ingezet bij hulpvragen van ouders over de opvoeding van hun kinderen. Een hulpverlener analyseert video-opnamen van de dagelijkse omgang van de ouders met hun kinderen samen met de ouders. Daarbij is de inbreng van de ouders leidend. Het hoofddoel is de opvoedvaardigheden, en de interactievaardigheden die daarmee samenhangen, te verbeteren. Daardoor kunnen de ouders weer positief leiding geven aan de ontwikkeling van hun kinderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding, Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in gezinnen, waarvan de ouders lichte tot matige opvoedingsproblemen ervaren. Ook leerkrachten worden betrokken bij de video-hometraining als zij aangeven dat het kind ook op school gedragsproblemen vertoont.

Aanpak

Er wordt een korte video-opname gemaakt van het dagelijkse gezinsleven, die samen met ouders wordt geanalyseerd en besproken volgens beschreven richtlijnen. De aanpak wordt afgestemd op de specifieke ontwikkelingsbehoeftes en de ontwikkelingsfasen van het kind en sluit aan bij de mogelijkheden van de ouders. Een half jaar na afsluiting is er een follow-up.

De begeleiding breidt zich uit naar de schoolsituatie als ook de leerkracht vragen heeft over of problemen ervaart met het gedrag van het kind. Er wordt dan één keer gefilmd in de schoolsituatie. Deze video-opname wordt teruggekeken met de leerkracht, waarna een terugkijkgesprek plaats vindt met de leerkracht en de ouders samen.

Tijdsinvestering

Het totale traject bestaat uit maximaal vijf video-opnamen en vijf keer terugkijken in een tijdsbestek van drie tot zes maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Video-hometraining voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een goed onderbouwde interventie met de nadruk op positieve interacties en het doel deze te versterken door middel van videofeedback. De aanpak is helder. Er is een aantal studies gedaan, maar aangezien het beschreven Nederlandse onderzoek zich niet richt op de doelgroep van deze interventie en in het buitenlandse onderzoek een ander protocol is gebruikt, worden deze studies niet meegeteld in het oordeel. Daarom erkent de commissie Video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd als goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: