Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd

VHT is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Doel is verbetering van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen (van 4 tot 12 jaar) worden voorkomen dan wel verminderd. Er zijn elf of twaalf contactmomenten, waaronder vijf thuis gemaakte video-opnames van de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) die met de ouders worden nabesproken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Opvoeding, Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leeftijd: 
4-13 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het hoofddoel van de inzet van VHT is het herstel van (of tot stand komen van) goed afgestemd contact en van positieve en adequate interacties tussen ouders en kind(eren). Waar gewenst en nodig worden aansluitend de opvoedingsvaardigheden van ouders uitgebreid, zodat deze (weer) positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van hun kind(eren). Goed afgestemde interacties tussen ouder en kind zijn de basis voor (het herstel van) een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en dragen bij aan vermindering van het probleemgedrag.

Doelgroep

Videohometraining is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 4-12 jaar waar de ouders lichte tot matige opvoedingsproblemen ervaren en/of één of meerdere kinderen thuis en/of op school probleemgedrag vertonen dat externaliserend of internaliserend van aard is.

VHT is bedoeld voor ouders die:

  • opvoedingsspanning ervaren
  • in een 'negatieve spiraal' zitten in de omgang met hun kind(eren)
  • de 'gebruiksaanwijzing' van hun kind(eren) niet kunnen 'lezen'
  • aangeven dat hun opvoedvaardigheden tekort schieten

VHT is ook bedoeld voor de leerkrachten van de aangemelde kinderen indien deze aangeven dat het kind op school contact- en/of gedragsproblemen vertoont en de leerkracht (aansluitend aan het veranderingsproces dat thuis in gang is gezet) het contact en de communicatie met het kind wil verbeteren en de ontwikkeling van het kind op school gericht wil gaan ondersteunen vanuit een goed afgestemde aanpak thuis en op school.

Aanpak

De communicatie tussen ouders en kind(eren) wordt inzichtelijk gemaakt door het samen met ouders analyseren en bespreken van korte video-opnames van de alledaagse omgang met elkaar. Bij zowel het filmen als de nabespreking staan de initiatieven van het kind centraal; het gaat hierbij om contact- en ontwikkelingsinitiatieven. De video-hometrainer zorgt ervoor tijdens het filmen dat ouder en kind kansen hebben om adequaat op elkaar te reageren. De video-opname wordt (na analyse door de video-hometrainer) volgens de beschreven richtlijnen teruggekeken met de ouders. Aansluitend worden de ontwikkelingsinitiatieven van het kind in beeld gebracht en wordt besproken hoe ouders hun kind (kunnen) ondersteunen bij (herstel van) zijn ontwikkeling. De aanpak wordt 'op maat' afgestemd op de specifieke ontwikkelingsbehoeftes en de leeftijdsfase van het kind en sluit aan bij de mogelijkheden van de ouders.
Het totale VHT-traject bestaat uit 5 video-opnames en 5x terugkijken in een tijdsbestek van 4 maanden. Een half jaar na afsluiting is er een follow-up die bestaat uit één keer filmen en één keer terugkijken.

De begeleiding breidt zich uit naar de schoolsituatie indien ook de leerkracht vragen heeft over of problemen ervaart met het gedrag van het kind. Er wordt dan 1 keer gefilmd in de schoolsituatie waarbij met name de interactie tussen de leerkracht(en) en het betreffende kind in beeld wordt gebracht. Deze video-opname wordt allereerst teruggekeken met de leerkracht. Aansluitend vindt een terugkijkgesprek plaats met de leerkracht en de ouders samen onder leiding van de VHT-er. Centraal hierin staat de afstemming tussen ouders en leerkracht met betrekking tot de 'gebruiksaanwijzing' van het kind.

Onderzoek

VHT is onderzocht in enkele Nederlandse studies die zijn samengevat door Fukkink (2007; 2008) in een Nederlandstalig rapport en een internationaal wetenschappelijk artikel. Deze studies hebben betrekking op VHT zoals dat werd aangeboden in de jaren '90. De beoogde afstemming tussen thuis- en schoolsituatie (zie hierboven) speelt in deze studies geen rol. Het geaggregeerde effect van de studies naar VHT is 0.76 voor opvoedgedrag, 0.56 voor de beleving van de opvoeding en 0.42 voor de ontwikkeling van het kind (Fukkink, 2007).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De doelen zijn concreet, de doelgroep is breed maar de indicatiecriteria zijn helder en de aanpak is goed uitgewerkt. Het materiaal ziet er erg goed uit. Het is helder beschreven waarom VHT werkt.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: