Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit opvoeders met problemen bij sensitief opvoeden of grenzen stellen, resulterend in problemen in de ouder-kindrelatie en (een verhoogd risico op) externaliserende gedragsproblemen bij het kind. VIPP-SD is ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar VIPP-SD kan ook toegepast worden bij pleegouders, adoptieouders en professionele opvoeders in de kinderopvang.

Doel

VIPP-SD is een interventie gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen (preventief) of verminderen (curatief) van gedragsproblemen bij kinderen tot 6 jaar.

Aanpak

De interventie wordt uitgevoerd bij gezinnen thuis door getrainde VIPP-SD ondersteuners in zeven bezoeken van ongeveer twee uur. Tijdens de bezoeken worden eerst filmopnames gemaakt, daarna worden opnames van de vorige keer nabesproken. Bekrachtigen van sensitief opvoedgedrag (positief ouderschap), het stellen van grenzen en reguleren van lastig kindgedrag staan centraal.

Onderbouwing

De VIPP-SD methode is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby (1969) en Ainsworth (Ainsworth et al., 1974) en principes uit de 'coercion' theorie van Patterson (1982). VIPP-SD is een kortdurende interventie om externaliserende gedragsproblemen bij jonge kinderen en/of problemen in de ouder-kindrelatie te verminderen of voorkomen door de ouderlijke sensitiviteit te versterken en consistente, sensitieve disciplinering te bevorderen. Effectieve elementen zijn het gebruik van video-feedback, waardoor de ouder het eigen model is en wordt erkend als de expert van het eigen kind. De focus ligt op het verhogen van ouderlijke sensitiviteit door middel van bekrachtiging van sterke kanten van het ouderlijke opvoedingsgedrag, positief kindgedrag en positieve ouder-interacties.

Onderzoek

De effectiviteit van de VIPP-SD methode op het bevorderen van sensitief opvoedingsgedrag werd aangetoond in twaalf onderzoeken met gerandomiseerde opzet (Randomized Controlled Trials, RCT's) in Nederland en diverse andere landen (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2016).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

VIPP-SD is een theoretisch goed en gedegen onderbouwde interventie met een heldere handleiding. Onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat de interventie positieve effecten heeft op het bevorderen van sensitief opvoedgedrag. De interventie heeft effect op zowel de doelen op kindniveau als op ouderniveau.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: