VertrekTraining

De VertrekTraining is een individuele training van tien weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De benadering is kracht- en oplossingsgericht. De VertrekTrainer stimuleert de jongere om de eigen toekomst vorm te geven, eigen doelen te bepalen en zoveel mogelijk zelf te doen en steunt waar nodig, zodat het gevoel van competentie wordt vergroot. De interventie is zodoende activerend, sluit aan bij de doelen en motivatie van de jongere en tracht binnen een korte periode een aantal concrete resultaten te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel van de VertrekTraining is het bevorderen van zelfstandige deelname aan de samenleving.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie, Zelfstandigheid
Leeftijd: 
16 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De VertrekTraining is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiële) hulp of pleegzorg en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Zij hebben daardoor een vergroot risico op thuisloosheid en andere problemen.

Doel

Doel van de VertrekTraining is dat de jongere een gezond en realistisch toekomstperspectief heeft. 

Aanpak

Bij de VertrekTraining doorloopt de jongere samen met een VertrekTrainer een traject waarin gewerkt wordt aan het uitstippelen van zijn toekomst, het zoeken naar onderdak, het regelen van inkomen, opleiding en/of werk, een passende vrijetijdsbesteding en het vinden van geschikte mensen om op terug te vallen. De VertrekTraining kent vier fasen: screening, start, voorbereiding en uitvoering, afsluiting.

Onderbouwing

De VertrekTraining gaat ervan uit dat voor jongeren met een problematische jeugd de weg naar volwassenheid minder gunstig verloopt dan bij jongeren die zonder noemenswaardige problemen opgroeien. Het ontbreekt hen aan een stabiele basis om op terug te vallen, waardoor zij steun en aansturing op de weg naar zelfstandigheid missen. Behalve problemen op het gebied van materiële factoren, zoals huisvesting, opleiding, werk en financiën, en het gemis van benodigde vaardigheden (om huisvesting te organiseren, budgetteringsvaardigheden, relationele vaardigheden), speelt bij de doelgroep het gemis aan voldoende en goede relaties met anderen een belangrijke rol. Bovendien is er (ook bij de jongere zelf) onvoldoende zicht op de aanwezige krachten van de jongere en het eigen toekomstperspectief.
Centrale elementen in de VertrekTraining zijn: het zoeken van een of meer steunfiguren in het netwerk waar de jongere op terug kan vallen, het versterken van de krachten en ontdekken van talenten van de jongere, het ontwikkelen van een toekomstbeeld en toekomstplan, het vergroten van de vaardigheden van de jongere om zijn doelen te bereiken en het realiseren van een aantal basisvoorwaarden zoals onderdak, opleiding/werk, financiën en vrijetijdsbesteding. Het opbouwen van een betrouwbare werkrelatie met de jongere, de krachtgerichte benadering en de outreachende aanpak waarbij de VertrekTrainer samen met de jongere op pad gaat om zaken te regelen, maken dat de jongere in een korte periode wordt toegerust om een eigen toekomst op te bouwen.

Onderzoek

Van Haaster, Van der Veldt en Van den Bogaart (1997) hebben in Nederland onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de VertrekTraining.
Het onderzoek concludeert dat de VertrekTraining de beoogde doelgroep, jongeren met een verhoogd risico op thuisloosheid, bereikt. Ook concluderen de onderzoekers dat bij beëindiging van de VertrekTraining het 32% van de deelnemers (n= 54) gelukt is om de vijf succescriteria te realiseren. Na een half jaar zijn deze vijf zaken in orde bij 46% van de deelnemers (n=28) waarover gegevens verzameld konden worden. Bij beëindiging van de VertrekTraining is het bij een veel grotere groep (78%) gelukt om vier van de vijf criteria te realiseren. Na een half jaar zijn deze zaken nog in orde bij 71%.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Vertrektraining is in de ogen van de commissie een zeer relevante aanpak voor een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: