Uk & Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor kinderen tot 4 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen tot 4 jaar in een achterstandssituatie die een peutergroep, voorschool of kinderdagverblijf bezoeken. De pedagogisch medewerkers vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Uk & Puk biedt getrainde pedagogisch medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Het doel is onderwijsachterstanden te voorkomen of verminderen, zodat kinderen een betere start kunnen maken in het basisonderwijs.

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een speelleeromgeving. Er zijn activiteiten voor de grote groep, voor kleine groepen en voor individuele kinderen, aangepast aan de leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase. De activiteiten zijn gericht op vier gebieden: spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling. Daarnaast worden dagelijkse routines benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen. De pedagogisch medewerkers stimuleren ouderbetrokkenheid op een manier die is afgestemd op de ouderpopulatie.

Tijdsinvestering

Het programma behandelt twaalf thema's, die elk zes weken in beslag nemen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Uk & Puk een goed opgebouwd programma, dat goed uitvoerbaar is. De interventie is erkend als integraal programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: