Taakspel

Taakspel is een universeel preventieprogramma. Het bestaat uit een groepsgerichte aanpak voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs, waarbij leerlingen middels een spel leren zich beter aan klassenregels en regels op de speelplaats te houden. Doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het verminderen van regelovertredend gedrag bij de kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in positief gedrag.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
ADHD, Gedragsproblemen, Klassenklimaat
Leeftijd: 
5-12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Taakspel is ontwikkeld voor alle leerlingen in de groepen 3 - 8 van het basisonderwijs. Daarnaast zijn er de varianten Taakspel voor kleuters (groep 1 en 2), Taakspel op de Speelplaats en Taakspel voor geVOrderden (voorgezet onderwijs). Voor het so en het vso is er een katern met aanpassingen op maat. Deze varianten vallen buiten deze interventiebeschrijving.

Doel

Taakspel is gericht op het doen toenemen van taakgericht gedrag en het daardoor doen afnemen van regelovertredend gedrag bij leerlingen en op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat.

Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in gewenst gedrag om een mogelijk deviante gedragsontwikkeling te voorkomen.

Aanpak

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze, waarbij leerlingen tijdens reguliere lessen leren zich aan klassenregels te houden, die zij samen met de leerkracht hebben opgesteld. De leerkracht complimenteert de leerlingen voor gewenst gedrag en neemt een kaart weg bij overtreding van een regel. Leerlingen zitten in teams en helpen elkaar zich aan de regels te houden.

Onderbouwing

Taakspel is een klassenmanagementprogramma. Taakspel stoelt op leertheoretische principes. Het legt de nadruk op belonen van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag. Taakspel probeert tot gedragsverandering te komen door het formuleren in positieve termen ('doe dit wel') van een beperkt aantal gedragsregels. De leerlingen leren op deze manier dat ze aandacht krijgen als ze gewenst gedrag laten zien. De leerkracht leert om meer aandacht te besteden aan gewenst, taakgericht gedrag, waardoor dit toeneemt, en minder aan ongewenst, regelovertredend gedrag, dat bovendien onverenigbaar is met het gewenste taakgerichte gedrag, waardoor dit afneemt.

Onderzoek

Er is wetenschappelijke steun voor de effectiviteit van Taakspel. Naast studies in de VS met de Good Behavior Game, laten Nederlandse en Vlaamse effectstudies zien dat Taakspel effectief is in het reduceren van gedragsproblemen bij kinderen in het primair onderwijs (Witvliet, Van Lier, Cuijpers & Koot, 2009). Positieve effecten waren ook nog te zien na een jaar follow-up (Van Lier, Muthen, Van der Sar & Crijnen, 2004; Van Lier, Vuijk & Crijnen, 2005). Ook bleek dat emotionele problemen, zoals angst en depressie bij kinderen die Taakspel speelden afnamen in vergelijking met de controlegroep (Menting, Koot & van Lier, 2015). Van der Sar (2004) laat zien dat Taakspel het taakgerichte gedrag in de klas bevordert. Er zijn minder verstoringen in de klas en kinderen kunnen zich beter op hun werk richten. Taakspel beoogt naast het toenemen van taakgericht gedrag ook het creëren van een positiever klassenklimaat. Kinderen in taakspelklassen ontwikkelden een grotere mate van sociale acceptatie en meer wederzijdse vriendschappen (Witvliet, 2009). Ook verbeterde de relatie tussen leerkracht en leerlingen (Leflot, Van Lier, Onghena & Colpin, 2010). Leerlingen met storend gedrag worden uitgestoten door klasgenoten. Dat leidt vaak tot meer agressie en pesten. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Taakspel doet het storende gedrag van leerlingen afnemen via het toenemen van taakgericht gedrag. Hierdoor wordt terug opname in de groep bekrachtigd. Dat leidt tot herstel van relaties met leeftijdgenoten en werkt socialiserend en dat leidt tot een ombuiging van een ingezet deviant ontwikkelingspad (Witvliet 2009; Leflot & Colpin, 2010). Ander onderzoek laat zien dat Taakspel een gunstig effect heeft op de ernst van gedragsproblemen en op het aantal leerlingen met een geïndiceerd risico op gedragsproblemen. Ook werd een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen aangetoond en is er sprake van minder slachtofferschap (Haster, Blok, Van Overveld, Van Lier & Oostdam, 2015).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Taakspel is een zeer praktische interventie met een heldere beschrijving. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten van Taakspel op onder andere gedragsproblemen, emotionele problemen, taakgericht gedrag en klassenklimaat bij kinderen in het primair onderwijs. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s liet zien dat Taakspel bij kinderen in groep 3, 4 en 5 van de basisschool ook pesten enigszins kan verminderen. Het bleek wel zeer belangrijk dat het programma precies uitgevoerd werd zoals beschreven: in klassen waar dat niet gebeurde nam het aantal conflicten toe.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: