Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van de programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
0 tot en met 8 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Startblokken en Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Doelgroep

Startblokken en Basisontwikkeling is als combinatieprogramma bedoeld voor kinderen in achterstandssituaties van 0 tot 8 jaar die een kindercentrum en groep 1 tot en met 4 van de basisschool bezoeken. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij het volgen van dit programma. De intermediaire doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers van kindercentra en leerkrachten van groep 1 tot en met 4 van de basisschool.

Aanpak

Startblokken wordt uitgevoerd in kindercentra en Basisontwikkeling op de basisschool. Gezamenlijk omvatten ze een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die pedagogisch medewerkers en leraren helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken, waardoor de doelen behaald worden. De bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

Onderzoek

Uit vergelijkend onderzoek kan geconcludeerd worden dat Startblokken en Basisontwikkeling een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen (Van Oers & Duijkers, 2013; Pompert & De Wever, 2011). Voor de ontwikkeling op het gebied van rekenen-wiskunde zijn eerste aanwijzingen dat Startblokken en Basisontwikkeling een positief effect heeft (Poland, van Oers en Terwel,2010).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De visie van het programma is duidelijk en goed, het programma is adaptief en ontwikkelingsgericht. De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is erkend als volledig integraal programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: