Speelplezier

Speelplezier is een centrumgericht educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Speelplezier heeft als hoofddoel de kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Het uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Het programma Speelplezier is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus, in peutergroepen, kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs.

De intermediaire doelgroepen zijn:

  • pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
  • leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool.

Doel

Het hoofddoel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.

Aanpak

Speelplezier is een centrumgericht educatief programma voor peuters en kleuters in de peuter- en kinderopvang en in de basisschool.

Er wordt steeds gedurende 4 tot 6 weken gewerkt met door de beroepskrachten in een vast format ontworpen thematisch groepsplan. De dagelijkse Speelplezier speel-leerroutines met de daaraan gekoppelde interactievaardigheden, bieden daarbij een vaste structuur om de kinderen in spelende interactie tot ontwikkeling te brengen. Ze zorgen voor een goede verhouding tussen door volwassenen geïnitieerd geleid spel en door de kinderen geïnitieerd vrij spel in de heterogene grote groep en begeleid spel in homogene kleine groepen. Observatie en registratie van ontwikkeling en ouderbetrokkenheid zijn verweven in het programma. Een intensieve training van de beroepskrachten is onlosmakelijk aan het programma verbonden.

Onderbouwing

De centrumgerichte aanpak vergroot de kansen op een succesvolle schoolloopbaan.Speelplezier wordt uitgevoerd in heterogene groepen en biedt met de speel-leerroutines een duidelijke uitvoeringsstructuur. Kinderen blijken beter te presteren in gemixte groepen dan in speciale 'doelgroep'-groepen.

Uitgangspunt van Speelplezier is dat jonge kinderen zich vooral ontwikkelen in spelende interactie met elkaar en met volwassen spelpartners. Voor kinderen met een vertraagd of verstoord verlopende ontwikkeling zijn spelstimulering en spelend leren dan ook van groot belang. De dagelijkse inzet van de speel-leerroutines zorgt voor een voortdurende wisselwerking tussen spelstimulering en spelend leren.

Binnen Speelplezier heeft spel diverse functies. Het grootste accent ligt op het leerpsychologisch uitgangspunt dat spel de motor van ontwikkeling is. Dagelijks demonstreren de beroepskrachten in een rol of met een pop spelhandelingen, die ze verbinden aan taal. Daarnaast begeleiden ze meespelend kinderen in hun zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky). Omdat voor het behalen van de gestelde doelen, de kwaliteit van de uitvoering van het programma van wezenlijk belang is, worden de beroepskrachten getraind in spel- en spelbegeleidingsvaardigheden.

Onderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Speelplezier. Wel zijn er drie praktijkonderzoeken uitgevoerd. Sardes voerde in 2006 een procesevaluatie en materiaalanalyse uit.
Speelpleziermethodiek voerde zelf in 2017 een productevaluatie uit in Limburg en een procesevaluatie in Den Haag.

Uit alle praktijkonderzoeken kwam duidelijk naar voren dat met het werken met Speelplezier zowel de spelkwaliteit als de taalproductie van de kinderen is toegenomen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Speelpezier een duidelijke en gestructureerde methodiek met veel sturing van de beroepskrachten. De interventie is erkend als integraal programma voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: