Sil op School

Sil op School is een kleuterprogramma voor alle groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Het richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van alle leerlingen, met als belangrijk uitgangspunt het verminderen en voorkomen van (risico's op) onderwijsachterstanden. Het programma is opgebouwd uit drie vaste en drie actuele thema's per jaar die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter en de actualiteit. Sil op School werkt aan doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het aanbod van taal. De uitgewerkte activiteiten zijn gericht op opbrengstgericht werken vanuit spel.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: