Sil op school

Sil op school heeft als doel dat alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het regulier en speciaal basisonderwijs zonder onderwijsachterstand naar groep 3 kunnen doorstromen. Hiermee beoogt Sil op school bij te dragen aan het verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen en het creëren van kansengelijkheid.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden
Leeftijd: 
4 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Sil op school is bedoeld voor alle kinderen in de groepen 1 en 2 in achterstandssituaties van het regulier en speciaal basisonderwijs, in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Daarnaast wordt het programma breed toegepast bij kinderen in het basisonderwijs die niet tot de vve-doelgroep behoren.

Aanpak

De interventie bestaat uit meerdere thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter en de actualiteit. Sil op school werkt aan doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het aanbod van taal. Ingebed in de activiteiten wordt gewerkt aan de doelen van de overige vakgebieden: wetenschap en techniek, biologie, wereldoriëntatie, beeldende vorming, sport en (buiten)spel, verkeer, muziek, dans en drama. Bij bepaalde activiteiten is er extra aandacht voor spelontwikkeling, voorlezen en begrijpend luisteren.

Tijdsinvestering

Het programma is opgebouwd uit zes thema's per schooljaar. Een thema bestaat uit 20 activiteiten. Er worden 3 à 4 activiteiten per week gepland: 1 activiteit voor de gehele groep en 2 à 3 activiteiten voor een kleinere groep. De activiteiten worden op chronologische volgorde binnen een periode van zes weken uitgevoerd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Sil op school een gestructureerd programma met een rijke database aan materialen op een overzichtelijke website. Mooi is dat er jaarlijks nieuwe thema's worden ontwikkeld, waardoor het programma in principe snel aan de actualiteit kan worden aangepast. De onderbouwing is helder en genuanceerd. Vanwege het ontbreken van effectonderzoek erkent de commissie Sil op school als goed onderbouwd. Omdat de interventie een aanpak biedt voor de vroegschoolse periode en een voorschoolse component ontbreekt, kan de commissie de interventie niet erkennen als integraal VVE-programma.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: