SchoolsOUT

SchoolsOUT helpt scholen in het voortgezet onderwijs structurele aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Schoolklimaat
Leeftijd: 
12 tot en met 21 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Aanpak

De SchoolsOUT-projectleider begeleidt scholen bij de keuze van uiteenlopende interventies om een veilig schoolklimaat te realiseren, waarbij de norm is dat alle leerlingen zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen. Het traject sluit aan op de doelen, de populatie, de cultuur en de identiteit van een school. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor christelijke scholen of scholen met veel leerlingen met een migratieachtergrond.

Voor het startgesprek met een school gebruikt de projectleider de resultaten van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD, die per afzonderlijke school inzichtelijk maakt hoe leerlingen denken over seksuele en genderdiversiteit. Ook gebruikt de projectleider de score die de school zichzelf hiervoor toekent aan de hand van een scorekaart. Mede op basis hiervan bepalen scholen welke doelen zij stellen en welke interventies zij inzetten.

Voor startende scholen is er een Basismenukaart met mogelijke acties. SchoolsOUT hanteert dit basismenu als minimumniveau.

In overleg met de aanbieder voeren scholen de interventies uit. Na een jaar evalueren ze welke vooruitgang is geboekt en hoe het programma een vervolg krijgt.

SchoolsOUT richt zich ook op politieke en bestuurlijke betrokkenheid op gemeentelijk en regionaal niveau, om het draagvlak voor een veilig en LHBTIQ+-positief schoolklimaat op afzonderlijke scholen te versterken.

Tijdsinvestering

Het basismenu van SchoolsOUT kost een school 120 tot 200 uur per jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt SchoolsOUT een mooie, goed uitgewerkte interventie. Ze is vooral positief over de integrale aanpak die op maat wordt ingezet, afhankelijk van de behoefte van scholen. SchoolsOUT is goed uitvoerbaar, met daarbij de inzet van de projectleider als belangrijke verbinder. De interventie is theoretisch sterk onderbouwd. Keerzijde van het programma op maat is dat de onderbouwing niet ingaat op de meerwaarde van specifieke interventies. De interventie wordt tot dusver alleen uitgevoerd in Nijmegen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    GGD

    024 - 329 73 18