School-Wide Positive Behavior Support

'School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)' is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit doel wordt bereikt via een driejarige systematische en gelaagde gedragsaanpak die bestaat uit het schoolbreed en preventief toepassen van gedragsbeïnvloedende technieken,  het schoolbreed registreren/signaleren van ongewenst gedrag en het op maat inzetten van bestaande interventies voor leerlingen met risicovol gedrag.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Schoolklimaat, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het hoofddoel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. 

Doelgroep

De  doelgroep van SWPBS zijn alle leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Een intermediaire doelgroep zijn alle schoolmedewerkers en de ouders van de leerlingen, die een veilig schoolklimaat wensen.

Aanpak

SWPBS is een overkoepelende term voor een systematische en gelaagde gedragsaanpak welke bestaat uit een combinatie van het schoolbreed en preventief toepassen van een set gedragsbeïnvloedende technieken,  het schoolbreed registreren/signaleren van ongewenst gedrag en het op maat inzetten van bestaande interventies in verschillende mate van intensiteit voor leerlingen die risicovol gedrag tonen. De in te zetten gedragsinterventies passen bij een gelaagd preventie-model, dat ook binnen de gezondheidszorg wordt gebruikt (Mrzaek & Haggerty, 1994). Concreet betekent dit dat de gedragsaanpak rekening houdt met de mate waarin leerlingen gedragsproblemen vertonen. Door aanvullend hierop actief samen te werken met ouders en de zorg, wordt toegewerkt naar een klimaat waarin sociaal gedrag wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Onderzoek

In Nederland zijn tot nog toe geen effectstudies gedaan naar SWPBS. Een effectstudie naar SWPBS in Noorwegen met vier experimentele scholen en vier controlescholen leverde veelbelovende resultaten op. De belangrijkste onderzoeksuitkomsten waren een significante afname van probleemgedrag, zowel schoolbreed als in de klas. Ook werd een significante afname gemeten bij leerlingen met externaliserend gedrag. Scholen waar de meeste gedragsproblemen voorkwamen, profiteerden het meeste van de aanpak .

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

SWPBS creëert een breed draagvlak voor een relevant thema. De toepassing van de leertheorie is uitstekend. Positief is dat de ouders intensief betrokken worden bij de uitvoering. Een ander pluspunt is de nauwe samenwerking met de jeugdzorg, zodat preventie en curatie mooi in elkaar overlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: