Schatkist

Schatkist (editie 3) is een vve-programma voor het opsporen, voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
4 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Schatkist als vve-programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar in achterstandssituaties. De intermediaire doelgroep bestaat uit leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Aanpak

Het programma Schatkist richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met extra aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist werkt met achttien ankers. Elk anker belicht vanuit diverse invalshoeken een thema, zoals Uitvinden, Kunst en Avontuur. Zo kan de leerkracht aansluiten bij de interesses en nieuwsgierigheid van de kinderen.

In elk anker introduceert het centrale karakter Pompom een probleemstelling, om kinderen nieuwsgierig te maken en uit te dagen om in interactie met elkaar op onderzoek te gaan. Hierdoor verbreden en verdiepen de kinderen hun kennis en ervaringen in zowel de activiteiten als in de rijke speel- en leeromgeving van Schatkist.

Voorbeelduitwerkingen en handreikingen ondersteunen de leerkracht bij het pedagogisch-didactisch handelen, de inzet van materialen, en de samenwerking met ouders.

Schatkist is onderdeel van een doorgaande leerlijn, van Uk & Puk in de kinderopvang en voorschool tot Veilig leren lezen in groep 3.

Tijdsinvestering

Voor de twee schooljaren zijn achttien ankers uitgewerkt, die elk een volledig dagprogramma bieden gedurende vier tot zes weken. De ankers zijn verdeeld over drie periodes van elk vier maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet Schatkist 3 als een mooie geïntegreerde aanpak met ankers en routines, met samenhang tussen de zeven ontwikkelingsgebieden en samenhang in interactie, omgeving, activiteiten en ouders. De commissie kan goed zien dat er veel werk is verricht aan het werkblad: complimenten voor hoe de feedback is opgepakt en uitgewerkt!

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: