Samen Leren

Samen Leren richt zich op ouders van kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken en in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. Begeleiders bezoeken de ouders een tot twee keer per week thuis om hen te leren de taal- en rekenontwikkeling van hun kind te stimuleren, en hun kind structuur te bieden, grenzen te stellen en positieve aandacht te geven.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Schoolprestaties
Leeftijd: 
4-8 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Samen Leren verhoogt de onderwijsprestaties van kinderen in achterstandswijken en daarmee hun verdere ontwikkelkansen door het aanleren van vaardigheden aan de ouders. Subdoelen hierbij zijn onderwijsondersteunend gedrag vertonen in de thuissituatie, structuur bieden, grenzen stellen en positieve aandacht geven.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Samen Leren betreft kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken en in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. De begeleiding van Samen Leren richt zich direct op de ouders van deze kinderen.

Aanpak

Ouders leren tijdens huisbezoeken op laagdrempelige wijze vaardigheden aan die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. De vaardigheden liggen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de ouder en worden middels ervaringsleren aangeleerd. De begeleider hanteert hierbij een oplossingsgerichte benadering en stemt af op de motivatie en situatie van de ouder(s). Het begeleidingstraject kent de volgende fases: de afstemmingsfase, het werken aan doelen en de afronding. Gedurende het gehele traject wordt de Samen Leren informatiemap voor ouders ter ondersteuning ingezet. Er vinden afwisselend huisbezoeken plaats waarbij de schoolgaande kinderen wel en niet aanwezig zijn om aan alle fasen van ervaringsleren recht te kunnen doen.

Onderzoek

Er is in augustus 2014 een pilotonderzoek gestart naar de effectiviteit in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Hier zijn vooralsnog geen resultaten van te geven.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Samen leren is een sympathiek programma met een uitvoerig beschreven aanpak en een goede onderbouwing.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: