PRIMA - Aanpak van pesten voor scholen

PRIMA is een aanpak om pesten op basisscholen te voorkomen en te verminderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Pesten
Leeftijd: 
4 tot en met 13 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen in alle groepen van het reguliere basisonderwijs. Intermediaire doelgroepen zijn de leerkrachten, de schooldirectie, overig schoolpersoneel en ouders.

Aanpak

PRIMA is erop gericht een prosociaal en veilig schoolklimaat te scheppen en pestgedrag te signaleren en te stoppen. PRIMA pakt pesten aan op het niveau van de school, de groep en het individu.

Bij de invoering van de PRIMA-aanpak wordt begeleiding geboden, een PRIMA-coördinator aangesteld en een invoeringsplan en gedragscode opgesteld. Personeelsleden volgen een digitale cursus. Ook wordt een surveillanceplan opgesteld voor het schoolplein. Ouders worden geïnformeerd over de PRIMA-aanpak.

Voor alle groepen is er een lessenserie over groepsprocessen, weerbaarheidsstrategieën en prosociale vaardigheden. Vanaf groep 5 wordt een digitale pestmeter afgenomen die de leerkracht inzicht geeft in het groepsklimaat, de pestsituatie in de groep, welke prosociale vaardigheden leerlingen hebben en wat de leerkracht kan doen om pesten te voorkomen en te stoppen. Bij pestsituaties krijgt de leerkracht handelingsadviezen en vinden gesprekken plaats met betrokken leerlingen en hun ouders.

Tijdsinvestering

De inzet van de PRIMA-aanpak duurt minimaal twee jaar. De digitale cursus kost eenmalig drie uur per leerkracht. De lessenserie bestaat uit zes lessen en twee herhalingslessen van drie kwartier tot een uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is zeer positief over de schoolbrede aanpak van PRIMA, met meerdere onderdelen (e-learning voor leerkrachten, lessenserie, pestmeter, PRIMA-begeleiding en handelingsadviezen voor leerkrachten). In de praktijk is er echter veel variatie in het gebruik van de diverse onderdelen, waardoor niet zonder meer effect aan te tonen is voor de hele aanpak.
De effecten zijn alleen aangetoond voor groep 6-8 en bij inzet van minimaal de e-learning voor leerkrachten, de lessenserie én de pestmeter. De commissie komt daarom tot het oordeel Eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor leerlingen in groep 6-8.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: