Praten met kinderen

Praten met Kinderen is een preventieprogramma, gericht op ouders van kinderen tussen 10 en 15 jaar met lichte externaliserende gedragsproblemen die lichte opvoedingsproblemen ervaren. De interventie beoogt te voorkomen dat de gedragsproblemen van het kind uitgroeien tot ernstiger probleemgedrag.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
10-15 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het hoofddoel van Praten met kinderen is het verminderen van het externaliserend probleemgedrag van kinderen (10-15 jaar). Subdoelen zijn het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind en het vergroten van de vaardigheden van ouders om problemen op te lossen.

Doelgroep

Kinderen (10-15 jaar) met licht externaliserend probleemgedrag.

Aanpak

Praten met kinderen (PMK) is een cursus van zeven bijeenkomsten waarin ouders door informatie en oefening leren hoe zij problemen of meningsverschillen met hun kind kunnen bespreken.

De cursus is georganiseerd rond de vier stappen van Het Overlegmodel (1. probleem bespreken, 2. oplossingen bedenken, 3. oplossing kiezen en afspraken maken, 4. evalueren). Per stap wordt uitgebreid aandacht besteed aan een constructieve manier van communiceren.

Onderzoek

Van As (1999) onderzocht door middel van observaties wat het effect is van het volgen van de cursus op de mate van constructieve en negatieve communicatie tussen ouder en kind. Uit het onderzoek bleek dat moeders die de cursus gevolgd hadden, in vergelijking met moeders die de cursus niet gevolgd hadden, meer constructieve en minder negatieve vormen van communicatie gebruikten. Opvallend was dat dit ook gold voor de kinderen uit deze gezinnen, terwijl de kinderen zelf de cursus niet gevolgd hebben. Het lijkt er dus op dat een verandering in de manier waarop ouders een meningsverschil ter sprake brengen en aanpakken, ook leidt tot een verandering in de manier waarop het kind met de ouders communiceert.

In vervolgonderzoek van Leijten, Overbeek en Janssens (2012, 2013) is door middel van een RCT met vragenlijsten en gedragsobservaties aangetoond dat het volgen van de cursus leidde tot een verbetering van de communicatieve en probleemoplossende vaardigheden van ouders en tot een afname van disfunctioneel opvoedgedrag (laksheid en overreactiviteit). Op basis van vergelijking van de mate van opvoedgedrag met de normgegevens kon gesteld worden dat het bereikte effect niet alleen statistisch maar ook klinisch significant was: na het volgen van PMK was het opvoedgedrag van de ouders niet langer disfunctioneel (niet langer vergelijkbaar met het opvoedgedrag in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen).

Op basis van beide studies kan geconcludeerd worden dat PMK een significant positief effect heeft op de kwaliteit van de communicatie van zowel ouders als kinderen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De onderbouwing van Praten met kinderen is sterk. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitvoering waardoor de kosten laag blijven en het voor organisaties haalbaar is om de interventie uit te voeren. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten op de kwaliteit van de communicatie van zowel ouders als kinderen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: