Plezier op school

'Plezier op school' is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten. Beoogd wordt de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze omgangsproblemen verkleind wordt.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Pesten, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

'Plezier op School' is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten. De cursus is met name bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest of afgewezen werden, weinig vrienden hadden en in het contact met leeftijdsgenoten angstig, onhandig of onvoldoende weerbaar zijn. Ouders zijn de intermediaire doelgroep.

Doel

'Plezier op School' heeft tot doel de sociale competentie van deze aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkleind wordt. Het lange termijn doel van de interventie is het verkleinen van de kans op psychische stoornissen als angst en depressie.

Aanpak

'Plezier op School' is een tweedaagse geprotocolleerde preventieve interventie die in de laatste week van de zomervakantie, vlak voor de overgang naar de middelbare school, wordt aangeboden aan een groep van maximaal tien kinderen. In de cursus worden zowel cognities, emoties als het daadwerkelijke gedrag van kinderen beïnvloed middels een cognitief-gedragstherapeutische aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken zoals psycho-educatie, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen, modelling, rollenspel en feedback.

De totale interventie bestaat uit een kennismakingsgesprek, een psycho-educatieve ouderbijeenkomst, de tweedaagse zomercursus, een evaluatief eindgesprek met de ouders en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers.

Onderbouwing

Kinderen die problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten komen zelden op eigen kracht uit de neerwaartse spiraal van laag zelfvertrouwen, vermijding van sociale situaties en gebrekkige sociale vaardigheden. Hoewel het verbeteren van de sociale competentie een veel gekozen strategie is om het gepest worden te doorbreken en de relaties met leeftijdgenoten te verbeteren, blijkt dat positieve effecten vaak uitblijven of teniet worden gedaan door de stabiliteit van de gedragsreputatie die kinderen in de vaste sociale setting van hun klas hebben. Om deze negatieve effecten van een gedragsreputatie te voorkomen, zet 'Plezier op School' in op het transitiemoment van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze periode biedt de kinderen de unieke mogelijkheid om een nieuwe start te maken in een nieuwe sociale setting, doordat ze niet meer terug gaan naar de oude situatie.

Onderzoek

Een Randomized Controlled Trial (RCT) heeft aangetoond dat 'Plezier op School' voor alle kinderen effectief is in het verhogen van de zelfwaardering volgens kinderen zelf en het verminderen van internaliserende problemen volgens ouders. Voor jongens is het programma daarnaast effectief in het verminderen van sociale angst, sociale desintegratie en gepest worden wanneer de problematiek op de voormeting hoger was, met grote effectgroottes. Leerkrachten rapporteren iets meer internaliserende problemen in de interventiegroep. Echter, dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lagere drempel om te praten over problemen met leerkrachten als gevolg van het programma. 'Plezier op School' is niet effectief in het verminderen van problemen met leeftijdgenoten zoals gerapporteerd door ouders en gepest worden zoals gerapporteerd door klasgenoten (Mulder, Van Aken, Raaijmakers, & Onrust, 2014).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Plezier op school is een uniek kortdurend programma met een mooie doelstelling. De interventie kan goed worden uitgevoerd vlak voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten bij aanstaande brugklassers op internaliserende problemen en problemen met leeftijdsgenoten. Effecten zijn alleen aangetoond op de korte termijn. In onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma's is Plezier op school niet meegenomen, omdat er te weinig deelnemers waren.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: