Piramide

Piramide is gericht op kinderen van 2 tot 7 jaar in de kinderdagopvang of op de basisschool met een risico op achterstand in hun ontwikkeling. Via twaalf projecten wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Piramide als vve-programma is gericht op kinderen in achterstandssituaties van 2 tot 7 jaar die het kinderdagverblijf en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken.

Aanpak

Piramide is een centrumgericht programma vanuit een holistische, educatieve aanpak met doorgaande lijnen van kinderopvang naar basisschool. Dit gebeurt door een combinatie van spelen, zelfstandig leren en ontdekken vanuit zeven ontwikkelingsgebieden. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten richten een thematische speelleeromgeving in met veel concrete materialen, op basis van de behoeften van de kinderen.

Tijdsinvestering

Om daadwerkelijk te kunnen profiteren van Piramide moeten kinderen gedurende minimaal een jaar een kinderdagverblijf of basisschool bezoeken waar met Piramide gewerkt wordt. Bij voorkeur zijn er doorgaande lijnen tussen het kinderdagverblijf en de basisschool waar het kind vervolgens naartoe gaat.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Piramide is een uitgebreid centrumgericht programma dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers dagelijks aanbieden. Er is in verschillende onderzoeken gekeken naar effecten op taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfregulatie, leerplezier, latere lees- en rekenvaardigheid en kwaliteit van de leeromgeving. De uitkomsten hebben betrekking op verschillende, maar niet op alle onderscheiden ontwikkelingsdomeinen.

De onderzoeken naar Piramide dateren van voor de vernieuwing van het programma, hebben een lichte bewijskracht en wisselende effectgroottes. Omdat de werkzame elementen bij de doorontwikkeling van Piramide behouden zijn, heeft de commissie de interventie opnieuw beoordeeld als Effectief volgens eerste aanwijzingen. 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: