Piramide

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via elf thema's wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
0 tot en met 7 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Piramide is gericht op kinderen in achterstandssituaties van 2 – 7 jaar die het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. De intermediaire groep bestaat uit hun pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten, tutoren en ouders.

Doel

Het doel van Piramide is het optimaliseren van een brede ontwikkeling bij jonge kinderen in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. Hiermee worden onderwijsachterstanden vroegtijdig opgespoord, voorkomen en/of verminderd.

Aanpak

Piramide is centrum-gerichte, holistische educatieve aanpak met doorgaande lijnen van kindercentrum naar basisschool. Dit gebeurt door een combinatie van spelen, zelfstandig leren, ontdekken en samen spelen en leren in een groep(je). Pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten richten een thematische speelleeromgeving in met veel concrete materialen en plannen op basis van de behoeften van de kinderen uit hun groep een beredeneerd aanbod waarbij ze zorgen voor een opbouw van concreet naar abstract. Kinderen die extra aandacht nodig hebben krijgen extra steun in de vorm van tutoring.

Onderbouwing

Piramide is gebaseerd op de hechtingstheorie, distancing theorie en de dynamische systeemtheorie. Daarnaast is Piramide ontwikkeld op basis van praktische kwaliteitseisen. Deze zijn erop gericht een samenhangende aanpak te ontwikkelen die op een eenvoudige manier te gebruiken is door diverse teamleden. Hierbij is het handelen uitgewerkt in projectboeken, die voldoende vrijheid en creativiteit biedt om de methode naar de eigen hand te zetten en het onderwijsproces flexibel te organiseren. In het ontwerp zijn de psychologische theorieën samengebracht en uitgewerkt met succesvolle praktijk tot een samenhangende educatieve aanpak (Van Kuyk et al., 2012).

Onderzoek

Met betrekking tot Piramide zijn diverse effect studies uitgevoerd, zowel in Nederland als in het buitenland (onder meer: Van Kuyk, 2000; Bingham, Kwon, Jeon, & Barrett-Mynes, 2011; Bingham, Kwon, & Barrett-Mynes, 2012; Kammermeyer, Roux & Stuck, 2015, 2016).

De effecten van Piramide liggen vooral op het cognitieve vlak. Op sociaal-emotioneel gebied zijn er bescheiden effecten gevonden vergeleken met controlegroepen. Resultaten uit recent onderzoek naar Piramide (2011-2015) laten bijvoorbeeld zien dat Piramidekinderen zowel bij de pretest als bij de posttest significant hoger scoren op fonologisch bewustzijn, letterkennis en aanvankelijk lezen, en numeriek-mathematische vaardigheden dan kinderen in de controlegroep en in twee andere experimentele condities.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Piramide is een goed onderbouwde interventie met gedetailleerd uitgewerkte uitvoeringsvoorwaarden. Er zijn vijf – nationale en internationale - effectstudies naar Piramide uitgevoerd die wisselende resultaten laten zien met wisselende effectgroottes (vaak betere resultaten bij peuters dan bij kleuters). Daarom is de erkenning 'Effectief volgens eerste aanwijzingen' afgegeven. De interventie Piramide is erkend als volledig integraal programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: