PINQ-gesloten

PINQ - gesloten is een integraal zorgprogramma met een behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy, en haar ouders. De interventie heeft in de eerste plaats als doel het meisje veilig te stellen en te beschermen tegen verdere traumatisering. De problematiek van deze meisjes is dermate ernstig en de risico’s zo groot, dat behandeling in een gesloten setting als laatste redmiddel wordt gezien. De meisjes verblijven in een meisjes-specifieke groep en gaan naar een meisjesklas in de interne school. De behandelduur bedraagt zes tot negen maanden. Veiligheid, stabilisatie en traumaverwerking, versterken van de eigenwaarde en het zelfbeeld, samenwerking met gezin en netwerk, versterken van algemene- en seksuele interactievaardigheden zijn de belangrijkste thema’s.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Mensenhandel - slachtoffers loverboys
Leeftijd: 
12-18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep van de interventie bestaat uit meisjes in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die door een afhankelijkheidsrelatie met een loverboy / mensenhandelaar in een zeer onveilige situatie van dreiging, seksueel misbruik en uitbuiting zijn terechtgekomen. Plaatsing in een gesloten voorziening wordt noodzakelijk geacht om te voorkomen dat het meisje zich aan hulp onttrekt of daar door anderen aan onttrokken wordt.

Doel

Hoofddoel van de interventie is dat de veiligheid van het meisje zodanig is hersteld dat een gesloten plaatsing niet langer nodig is. Concreet wordt daarmee bedoeld dat het meisje zich los gemaakt heeft uit de afhankelijkheidsrelatie met de loverboy, het risico om opnieuw slachtoffer te worden van een loverboy aanzienlijk verkleind is en er een basis is voor een gezond toekomstperspectief.

Aanpak

PINQ - gesloten is een integraal behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting. De behandelduur duurt zes tot negen maanden. Het meisje krijgt bij binnenkomst direct medische en psychosociale zorg. Samen met het meisje en haar ouders wordt de actuele en de onderliggende problematiek in kaart gebracht en op basis daarvan een behandelplan gemaakt. Door middel van het verblijf in de meisjes-specifieke groep, groepsprogramma’s, individuele behandelmodules en gezinsbehandeling wordt gewerkt aan een gezond toekomstperspectief. Opleiding en vrijetijdsbesteding maken daar deel van uit. Er is veel aandacht voor traumaverwerking en versterking van het zelfbeeld.

Onderbouwing

De interventie gaat ervan uit dat de onderliggende problematiek van de meisjes ertoe leidt dat zij geen weerstand kunnen bieden tegen loverboys. Voor de opvang van getraumatiseerde meisjes is een veilig en positief leefklimaat van groot belang. PINQ - gesloten biedt veiligheid in een meisjes-specifieke groep waar medewerkers een traumasensitieve aanpak hanteren. Binnen die veiligheid kan gewerkt worden aan herstel en behandeling. Naast het groepsklimaat en de relatie met de hulpverleners wordt door middel van groepsprogramma’s (onder meer de interventies Stapstenen, Emotieregulatie-training) gewerkt aan stabilisatie. Tegelijkertijd worden meisjes zich meer bewust van hun situatie en worden zij sterker gemaakt door inzet van de interventie Julia in individuele en groepsgesprekken. Door middel van een integraal aanbod van individuele behandelmodules en systeemtherapie wordt gewerkt aan zowel de factoren die bij het meisje zelf aanwezig zijn zoals trauma, negatief zelfbeeld, weerbaarheid, psychische problemen, geen grenzen kennen, als factoren in de context zoals contacten met de loverboy en ‘foute vrienden’, de relatie met ouders/familie, school/vrije tijd en vriendenkring.

Onderzoek

Binnen PINQ – gesloten wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het leefklimaat in de groepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de vragenlijst Leefklimaat (Van der Helm, Stams & Van der Laan, 2011). Daarnaast worden de resultaten van de behandeling gevolgd met de Jeugdzorg-Plus monitor. De uitkomsten worden jaarlijks intern gerapporteerd en besproken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

PINQ gesloten bevat een mooi geïntegreerd behandelaanbod met ambitieuze doelen, gezien de complexiteit van de doelgroep.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Spirit Specifieq en De Koppeling

  • Contactpersoon

    Floor ‘t Sas

    020 - 342 84 00