OUDERS van tegendraadse jeugd

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot zwaarder. Het versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsproblemen
Leeftijd: 
8-16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Jeugdigen krijgen voldoende ondersteuning van hun ouders om (herhaling van) strafbaar gedrag te voorkomen. Het programma versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.

Doelgroep

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag.

Aanpak

OvTJ is een programma bestaande uit 8 opvoedingsondersteunende interventies oplopend van licht tot zwaarder. Dit zijn de:

  • Opvoedworkshops
  • Opvoedgesprekken 12 min
  • Opvoedgesprekken 12plus
  • Oudercursus
  • Oudertraining
  • Individuele oudertraining 12 min
  • Individuele oudertraining 12 plus
  • OUDERS van een jeugdgroep

Om ouders te motiveren en toe te leiden zijn er inleidende themabijeenkomsten. Met behulp van een toeleidinginstrument wordt bepaald welke interventie binnen het programma OvTJ het best past bij de ouders.

Onderbouwing

Om ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen en/of recidive te voorkomen, intervenieert OvTJ op de volgende factoren in het gezinsdomein: opvoedingscompetenties van ouders en sociale steun. De interventies versterken de vijf voor de preventie van jeugdcriminaliteit relevante opvoedvaardigheden van ouders (ouderlijke betrokkenheid, positieve bekrachtiging, samen problemen oplossen, grenzen stellen en toezicht houden) en de inzet van sociale steun. OvTJ is gebaseerd op effectieve elementen als een systeemgerichte, gedragsgerichte en cognitieve aanpak, het versterken van sociale steun, vroegtijdig, positief en vasthoudend ingrijpen en een individuele aanpak indien nodig.

Onderzoek

Door de Universiteit Utrecht is er in 2010 een veranderingsonderzoek (Opvoedworkshops) en een effectonderzoek met een quasi-experimentele opzet (Oudertrainingen) gedaan.

In het effectonderzoek naar de oudertraining werden verschillende veranderingen gemeten. Zo verbeterde de ervaren competentie in opvoeden van de ouders en was een half jaar na afsluiting van de training ook het toepassen van ‘harde’ disciplinering afgenomen. Daarnaast heeft de Oudertraining gevolgen voor de eigen problemen van ouders. Zo nam angstig/depressief gedrag af en bij de ouders die álle bijeenkomsten volgden nam het agressieve gedrag af. Op langere termijn blijkt ook de mate van regeloverschrijdend gedrag door ouders af te nemen. Ook jongeren zelf rapporteren een afname van het aantal door hen gepleegde vermogensdelicten en vandalisme dat is toe te schrijven aan de Oudertraining.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

OUDERS van Tegendraadse jeugd is een samenhangend pakket van middelen en interventies voor een breed probleem waarbinnen gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden. De commissie geeft haar complimenten over de wijze waarop zoiets ingewikkelds zo helder is beschreven.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: