M@ZL op het mbo

Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling op het middelbaar beroepsonderwijs (M@ZL op het mbo) is een interventie om mbo-studenten met een hoog ziekteverzuim te begeleiden en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Schooluitval
Leeftijd: 
12 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Mbo-studenten die verzuimen na een ziekmelding.

Aanpak

Scholen en de jeugdgezondheidszorg voeren de interventie M@ZL samen uit, ondersteund door gemeenten. De onderlinge samenwerking wordt vastgelegd in het schoolverzuimbeleid, waarin ook de rol van de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider bij ziekteverzuim wordt beschreven.

Op schoolniveau begint M@ZL met het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid. In dat ziekteverzuimbeleid wordt verzuim altijd gemeld en is er altijd aandacht voor de student die verzuimt. Er worden afspraken gemaakt over onder meer de ziekmeldingsprocedure, de criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim en het betrekken van ouders.

Na een ziekmelding neemt de school contact op met de student en worden afspraken gemaakt over het onderhouden van contact en de terugkeer naar school. Bij zorgwekkend verzuim nodigt de school de student en eventueel diens ouders uit voor een verzuimgesprek. In het gesprek worden afspraken gemaakt over begeleiding, zorg en onderwijsdeelname. Indien nodig vraagt de school een consult bij de schoolarts. De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken en het verzuim.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt M@ZL in het mbo een goed uitgewerkte interventie met een duidelijk stappenplan en goede materialen en trainingen. De interventie wordt breed toegepast en is goed geborgd. Ook is de commissie positief over het feit dat alle relevante stakeholders betrokken. De interventie is sterk onderbouwd met een goede probleemanalyse. Er is aandacht voor de autonomie van de student. Wel mist de commissie bij de (door) ontwikkeling van deze interventie betrokkenheid van mbo-studenten zelf. De aangeleverde effectstudies bieden voldoende bewijskracht voor erkenning op het niveau Eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: