Multisysteem Therapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie. MST richt zich op jongeren van 10 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun opvoeders.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Uithuisplaatsing, Gedragsstoornissen, Gedragsproblemen, Opvoeding, Delinquentie
Leeftijd: 
10 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het hoofddoel van MST is het verminderen van de ernstige gedragsproblemen van de jongere en ervoor te zorgen dat het gezin en de omgeving in staat zijn om toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Daarmee wordt gezorgd dat de jongere thuis kan blijven wonen en uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort.

Doelgroep

MST is bedoeld voor gezinnen met jongeren van 10 tot en met 18 jaar die ernstige gedragsproblemen vertonen, zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Het grensoverschrijdende probleemgedrag doet zich voor op meerdere levensgebieden, zoals thuis, op school of op straat. Het is zo ernstig dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden of uit huis geplaatst is.

Aanpak

In alle systemen rondom de jongere zoekt de MST therapeut met belangrijke betrokkenen naar factoren die samenhangen met het probleemgedrag en in al die systemen intervenieert MST. MST werkt met een analytisch model en behandelprincipes die op maat worden ingezet. De MST therapeut zet behandeltechnieken en -strategieën in die bewezen effectief zijn, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, strategische en structurele systeemtherapie en contingency management.

De behandeling is voortdurend gericht op het versterken van de probleemoplossende vaardigheden van het gezin, de opvoedvaardigheden van de opvoeders en het sociale netwerk. Het doel daarvan is dat de veerkracht van het gezin wordt vergroot en het gezin beter in staat is problemen duurzaam zelf op te lossen in de toekomst.

Tijdsinvestering

MST is een intensieve gezinsbehandeling van gemiddeld vier tot vijf maanden, waarin het gezin 24/7 een therapeut ter beschikking heeft.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie heeft MST erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen voor de uitkomstmaat criminaliteit (vermogensdelicten). Daarnaast is MST erkend als effectief volgens goede aanwijzingen voor enkele secundaire uitkomstmaten, namelijk ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, ODD en CD.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: