Minder boos en opstandig

Minder boos en opstandig is een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Doel is afname van het probleemgedrag van het kind en toename van sociaal aangepast gedrag, door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
8 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Doel is de afname van het oppositioneel-opstandige, antisociale, en/of agressieve gedrag en de toename van de beheersing van boosheid en van het prosociale gedrag, door (a) verbetering van opvoedingsvaardigheden van de ouders en (b) verbetering van oplossingsvaardigheden van de kinderen in sociale situaties.

Doelgroep

Het programma Minder Boos en Opstandig is bedoeld voor kinderen (8 tot en met 12 jaar) met ernstige gedragsproblemen en hun ouders; de gedragsproblemen kunnen van dien aard zijn dat voldaan wordt aan de criteria van een oppositioneel-opstandige stoornis of een gedragsstoornis. Het programma is ook geschikt als naast de gedragsproblemen andere problemen spelen of een andere stoornis zoals een aandachtstekort/ hyperactiviteitsstoornis aanwezig is bij het kind.

Aanpak

Minder Boos en Opstandig is gebaseerd op het Amerikaanse Coping Power Program. De training voor ouders bestaat - net als de training voor kinderen - uit 18 bijeenkomsten, beiden verspreid over dezelfde 26 weken. De oudertraining bestaat uit een groep van vijf tot twaalf ouders. De bijeenkomsten zijn onder meer gewijd aan observatievaardigheden, prijzen en belonen, positieve opdrachten geven, niet reageren en apart zetten, goed voor jezelf zorgen en het creëren van een positief gezinsklimaat. De kindtraining bestaat uit een groep van vijf/zes kinderen. Aan de orde komen onder meer: herkenning van gevoelens, leren omgaan met boosheid, aanleren van de zogeheten 'Stop en denk-methode', gebruik leren maken van verschillende stappen om sociale problemen op te lossen, gebruik van deze methode in alledaagse situaties. Naast het bijwonen van de bijeenkomsten zijn er zowel voor de ouders als de kinderen huiswerkopdrachten om in het dagelijks leven te oefenen met het geleerde.

Onderzoek

Uit onderzoek (Van de Wiel e.a., 2003; Van de Wiel e.a., 2007; Zonnevylle-Bender e.a., 2007). blijkt dat Minder Boos en Opstandig een korte termijn effect heeft op fysiek agressief gedrag en een lange termijn effect op nicotinegebruik, cannabisgebruik en delinquent gedrag. Deze positieve resultaten worden ondersteund door een recent Amerikaans onderzoek naar het preventieve effect van Coping Power Program, Abbreviated Version, op externaliserende gedragsproblemen; 3 jaar na de afronding van de interventie kon, in vergelijking met een niet behandelde controlegroep, een effect worden aangetoond op proactief agressief gedrag, reactief agressief gedrag, impulsiviteit en kenmerken van ongevoeligheid en emotieloosheid (Lochman e.a., 2013).  

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Minder boos en opstandig bevat alle elementen die werkzaam zijn bij deze problematiek en doelgroep. Onderzoek naar Minder boos en opstandig geeft goede aanwijzingen voor een korte termijn effect op fysiek agressief gedrag en een lange termijn effect op nicotinegebruik, cannabisgebruik en delinquent gedrag bij kinderen van 8-12 jaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    UMC Utrecht, Afdeling Psychiatrie