Kwink

Kwink is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het primair onderwijs. De interventie bestaat uit minimaal twintig lessen van 45 minuten per jaar. Door middel van digitale wereld en diverse werkvormen wordt verstorend gedrag in de klas voorkomen en wordt van de klas een positieve groep gemaakt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Klassenklimaat
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De doelgroep van Kwink is alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het primair onderwijs.

Doel

Kwink is een preventieve interventie die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken.

Aanpak

Kwink bestaat uit jaarlijks twintig lessen. Dat komt neer op minimaal één les van circa 45 minuten per veertien dagen; uit te breiden naar een wekelijkse les van 45 minuten. Elke les bestaat uit een vaste opbouw. Er worden verschillende werkvormen ingezet, zoals kringgesprek, rollenspel of liedjes. Kwink sluit met de inhoud van de lessen naadloos aan bij de fases van de groepsvorming. Hierdoor krijgt een leerkracht handvatten om de groepsvorming te sturen en de klas een positieve groep laten worden. Voorwaardelijk is dat kinderen over hun innerlijke wereld leren praten. Als hulpmiddel hierbij biedt Kwink structureel en gestructureerd emotiewoorden aan. Gedurende de acht jaren op de basisschool leert een kind 75 emotiewoorden aan en wordt het gestimuleerd deze te gebruiken.

Onderbouwing

Er zijn verschillende factoren die verstorend gedrag, probleemgedrag, bij kinderen veroorzaken en ervoor zorgen dat een groep geen positieve groep is. Eén van de oorzaken voor het vertonen van verstorend gedrag is sociale incompetentie. Dit blijkt een belangrijke voorspeller voor problemen bij de ontwikkeling van kinderen. Om sociaal competent gedrag te kunnen laten zien, heb je sociale vaardigheden nodig. Hier richt Kwink zich dan ook op. De interventie is gebaseerd op de vijf essentiële sociaal emotionele competenties. Deze zijn vertaald naar gewenst leerlinggedrag. De kennis, vaardigheden of attitude bij dit gewenste gedrag worden verworven tijdens de lessen. Kinderen zullen hiervan sociaal competent worden. Door aan te sluiten bij de groepsfases en gestructureerd te werken aan een rijke emotiewoordenschat zal een positieve groep ontstaan.

Onderzoek

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: