KiVa

KiVa is een preventief programma voor het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool.

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Pesten, Schoolklimaat, Welbevinden
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

Aanpak

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het programma werkt aan sociale vaardigheden zoals emotieherkenning, empathisch vermogen, prosociaal gedrag en elkaar verdedigen in pestsituaties. Zo leren kinderen samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een fijne school.

KiVa bestaat uit een combinatie van onderdelen op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Op schoolniveau krijgt het hele team KiVa-training zodat schoolmedewerkers samen met leerlingen een cultuur kunnen realiseren waarin respectvol en positief gedrag de norm is.

Op groepsniveau biedt KiVa ondersteuning voor adequaat klassenmanagement en positieve groepsvorming, Dat gebeurt onder meer via lessen over thema's als groepsdruk, communicatie, respect en pesten.

Op leerlingniveau worden de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast is extra ondersteuning mogelijk. Een voorbeeld is de vorming van een steungroep van leerlingen voor een kind dat zich niet fijn voelt in de groep. De steungroep werkt twee weken aan de opdracht om het op school weer fijn te maken voor het kind.

Tijdsinvestering

Leerlingen krijgen in iedere groep elke week een half uur KiVa-les. Leerkrachten volgen een KiVa-training van twee dagen om de lessen te geven. Drie medewerkers vormen een KiVa-team dat het programma coördineert en collega's begeleidt. Het KiVa-team vraagt vijftien tot twintig uur per persoon per jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

KiVa is een brede schoolaanpak die zich richt op het tegengaan van pesten. De beschrijving is helder en de onderbouwing zit goed in elkaar. Er is een degelijke Nederlandse randomized controlled trial (RCT) en er zijn meerdere internationale RCT's en quasi-experimentele studies, met consistent bewijs voor positieve effecten op het terugdringen van slachtofferschap en pestgedrag, de toename van schoolwelbevinden en zelfvertrouwen, en de afname van depressieve symptomen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: