Kanjertraining

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. De training wordt schoolbreed ingezet in het onderwijs met wekelijkse klassikale lessen, en wordt aan kinderen met hun ouders in groepen gegeven op psychologische praktijken.

De interventie bevindt zich in het herbeoordelingsproces.

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Sociale vaardigheden, Sociale problemen
Leeftijd: 
4-16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.

Om deze doelen te bereiken wordt in de training gewerkt aan vier voorwaardelijke doelen:

  • Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen hiervan voor de ander.
  • Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale vaardigheden en vertonen minder meeloopgedrag ('benzine geven').
  • Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal te gedragen.
  • Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt kiezen hoe je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.

In het onderwijs heeft bovenstaande tot doel een veilige sfeer in de klas en op school te creëren, terwijl op de psychologen praktijk de kinderen leren zich zelfredzaam op te stellen in een groep.

Doelgroep

De doelgroepen van de Kanjertraining zijn:

  • leerlingen van 4 tot 15 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs (groep 1 t/m 8), en klas 1 en 2 van alle typen voortgezet onderwijs;
  • sociaal vastgelopen klassen van het regulier en speciaal basisonderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs klas 1 en 2; 
  • kinderen tussen 6 en 14 jaar die problemen ervaren in de omgang met anderen. Deze kinderen worden op Kanjer-psychologen praktijken getraind in groepjes met hun ouders.

De intermediaire doelgroepen zijn ouders, leerkrachten en schooldirectie.

Aanpak

De Kanjertraining wordt schoolbreed ingezet en bevat lessen die wekelijks of om de week gegeven kunnen worden gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. Op psychologen praktijken wordt de training gegeven in tien lessen van 1,5 uur aan groepen kinderen met hun ouders. De methodiek bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden waaronder het omgaan met pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar, en vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. Kinderen verwerven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze die ze hierin hebben.

Onderzoek

Er zijn vier onderzoeken naar de Kanjertraining uitgevoerd. Drie hebben een quasi-experimenteel design en één heeft een gerandomiseerd (RCT) design met een half jaar follow-up. Allen zijn uitgevoerd in de dagelijkse praktijk.

Vliek en Orobio de Castro (2010) vonden dat elf sociaal vastgelopen klassen (N=237) die de Kanjertraining kregen van een psycholoog, significant meer vooruitgingen dan 11 controleklassen (N=255) op zelfwaardering, emotioneel welbevinden, sociaal gedrag en relatie met de leerkracht. Tevens lieten de interventieklassen een significant grotere afname zien in agressie en depressieve gedachten dan de controleklassen. Effectgroottes (Cohen's d) varieerden van ,17 tot ,37 en van ,33 tot ,78 voor de 25% van de laagst scorende kinderen.

In een uitgebreidere studie met dezelfde opzet (Vliek, Overbeek, & Orobio de Castro, 2015, proefschrift) waarin 14 interventieklassen (N=353) werden vergeleken met 14 controleklassen (N=343) waren de effecten klein tot zelfs zeer groot: tussen ,20 en 1,55. De grootste effecten werden bereikt op klasniveau: sociaal aanvaard voelen, relatie met de leerkracht, en verstorend gedrag volgens de leerkracht. Op individueel niveau lieten getrainde kinderen een significante verbetering zien op prosociaal gedrag, depressieve gevoelens en zelfwaardering ten opzichte van de controlegroep.

In een derde studie (Vliek, Overbeek, & Orobio de Castro, 2013) bleek de Kanjertraining effectief op psychologen praktijken. De 185 kinderen die met hun ouders zijn getraind werden vergeleken met 39 wachtlijstkinderen (allen tussen 8-11 jaar). Na tien lessen rapporteerden ouders een significante afname van zowel externaliserend als internaliserend gedrag bij hun kind. Zowel agressie, teruggetrokken-depressief gedrag als sociale problemen namen af met effectgroottes tussen ,33 en ,46 (middelgroot). Na een half jaar waren de problemen nog verder verminderd bij de getrainde kinderen (effectgroottes ,45 tot 1,42).

In een RCT (Vliek, Overbeek, & Orobio de Castro, 2015, proefschrift) werden 132 kinderen met milde tot ernstige internaliserende en/of externaliserende problemen at random verdeeld over interventie- en wachtlijstcontrolegroep. Na 10 lessen met ouders en kinderen in een groep, vonden we significante effecten in de verwachte richting (met effectgrootes tussen ,28 en ,64) op oudergerapporteerde emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten en impact van deze problemen, op leerkrachtgerapporteerde gedragsproblemen, en door het kind gerapporteerde zelfwaardering, en het gevoel gepest te worden. We vonden geen effecten op pesten en prosociaal gedrag, hier bleek sprake van bodem effecten. Alle effecten bleven bestaan na een half jaar. Depressie nam zelfs significant af een half jaar na de training.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Kanjertraining is een breed programma met een uitgebreid systeem van training en implementatie. Op 10 december 2015 is De Kanjertraining beoordeeld op onderzoek. De studies geven sterke aanwijzingen dat deelname aan De Kanjertraining als klassikale interventie voor conflictklassen in het basisonderwijs of als ouder-kind training in een klinische setting leidt tot een afname van externaliserend en internaliserend gedrag bij kinderen van 8 tot 13 jaar als deze wordt gegeven door een getrainde psycholoog of orthopedagoog. De interventie heeft in die gevallen positieve effecten op onder andere zelfwaardering, emotioneel welbevinden, depressieve gevoelens, agressie, verstorend en prosociaal gedrag, problemen met leeftijdsgenoten, het gevoel gepest te worden en de relatie met de leerkracht. Er zijn geen directe effecten gevonden op pesten. Dit werd in 2018 bevestigd door een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende anti-pestprogramma’s.

 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: