Jong geleerd, thuis gedaan

Jong geleerd, thuis gedaan is een preventieve interventie voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar, die op de (voor)school meedoen aan een erkend VVE-programma met hun ouders. In twaalf wekelijkse huisbezoeken voeren ouders samen met hun kind activiteiten uit ter bevordering van 1) een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis, 2) ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouder en 3) taal- en denkontwikkeling en de probleemoplossende vaardigheden van kinderen. Het programma beoogt hiermee de onderwijskansen van kinderen in een achterstandssituatie te vergroten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden
Leeftijd: 
2-6 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van twee tot zes jaar oud en hun ouders. De ouders zijn veelal laagopgeleid of hebben een andere etnische achtergrond. De kinderen hebben een taal- en/of ontwikkelingsachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten en volgen een VVE-programma.

Doel

Onderwijskansen van kinderen vergroten door de taal- en denkontwikkeling te stimuleren, de sociaal -emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Dit wordt bereikt door het bevorderen van een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis en het vergroten van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders.

Aanpak

Het programma bevat twaalf wekelijkse huisbezoeken. De huisbezoeken bestaan uit leeractiviteiten als knutselen, voorlezen en spelen. De ouders voeren deze activiteiten, onder begeleiding van een stagiair, samen met het kind uit. De inhoud van deze activiteiten lopen parallel aan het VVE-programma van het kind. Daarnaast worden ouders wegwijs gemaakt in maatschappelijke voorzieningen en worden zij meegenomen naar de VVE-instelling van het kind.

Onderbouwing

De ouders zijn door verschillende oorzaken onvoldoende in staat om hun kind(eren) op adequate wijze te sturen en te stimuleren, waardoor deze kinderen een risico lopen op een onderwijsachterstand. De interventie richt zich dan ook op het vergroten van onderwijskansen door bij de ouders aan te sluiten. Doordat ouders tijdens huisbezoeken samen met hun kind activiteiten uitvoeren ontstaat er thuis een ondersteunende en stimulerende leeromgeving. Wat Jong geleerd, thuis gedaan sterk maakt is een combinatie van de centrumgerichte VVE, die kinderen op de (voor)school aangeboden krijgen en de gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering. Combinatieprogramma’s blijken volgens meta-onderzoek het meest effectief op de ontwikkeling van kinderen, ook op de lange termijn (Blok, Fukkink, Gebhardt, & Leseman, 2005).

Onderzoek

Intern onderzoek is uitgevoerd om het programma-effect en -ervaring in kaart te brengen. Het onderzoek richtte zich daarmee zowel op het functioneren van de stagiair, als op de bevordering van het gezinsklimaat, de bevordering van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag en de taal- en denkontwikkeling van het kind. Voor de verzameling van de data zijn 97 (N = 97) door ouders ingevulde eindevaluatieformulieren gebruikt. Het overgrote deel van de ouders geeft aan dat de stagiair een leidende rol had bij de huisbezoeken en dat er verbetering in het stimulerend gezinsklimaat werd ervaren door de ouder(s) (De Boer, 2014).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Jong geleerd, thuis gedaan een vriendelijk en laagdrempelig programma, met een grote verantwoordelijkheid voor de stagiair.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: