JOIN us

JOIN us is een positieve aanpak ter preventie van pesten. Het programma richt zich op het creëren van een saamhorige klas waarin elke leerling zich gezien en geaccepteerd voelt. De tien lessen zijn bedoeld voor eerstejaars leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Het programma gaat uit van een groepsdynamisch perspectief en de lessen spelen in op de groepsfases waarin de leerlingen zich bevinden. Door middel van interactieve spellen leren leerlingen elkaar beter kennen, waardoor zij een hechte klas vormen en op een progressieve manier de groepsfases doorlopen. De nadruk van het JOIN us-programma ligt op positieve samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. De mentoren worden getraind om de lessen uit te voeren.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Klassenklimaat, Pesten
Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

JOIN us richt zich op eerstejaars leerlingen van het regulier voorgezet onderwijs tussen de 11 en 13 jaar.

Doel

Het doel is om een veilig klimaat in de klas te creëren, de saamhorigheid te vergroten en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanpak

JOIN us start in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Het programma bestaat uit tien lessen die verdeeld zijn over het hele schooljaar. Op een positieve en speelse manier worden de waarden en normen binnen de klas bepaald. Leerlingen voeren opdrachten uit waarin zij samenwerken, elkaar interviewen, hun grenzen aangeven en elkaar feedback geven op hun kwaliteiten 

Onderbouwing

Het doel van JOIN us is om de leerlingen, pesters en slachtoffers, beter met elkaar om te laten gaan door middel van positieve samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. Dit resulteert in een veilige en positieve leeromgeving waarin kinderen zich sociaal geaccepteerd voelen, zelfverzekerd zijn en waar gewenst gedrag gestimuleerd wordt (Olweus & Limber, 1999). Mentoren worden hiervoor getraind. Tijdens de lessen spelen de mentoren in op de verschillende groepsfases. Ook besteedt het programma veel aandacht aan kennisvergroting omtrent pesten. Door meer kennis te vergaren over het onderwerp reageren leerlingen anders op pesten en nemen docenten eerder initiatief om het pestgedrag te voorkomen of te stoppen (Polanin, Espelage, & Pigott, 2012).

Onderzoek

In 2014 is onderzoek verricht naar JOIN us. Dit onderzoek is verricht onder 106 leerlingen waarvan 51 leerlingen in de interventiegroep zaten en 55 in de controlegroep. De resultaten laten zien dat de leerlingen die de JOIN us-lessen hebben gevolgd zich minder buitengesloten voelen en met minder angst naar school gaan. De leerlingen vinden zelf dat zij medeleerlingen minder vaak pesten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het JOIN us-programma een positief effect heeft (Neuteboom & De Ruig, 2015).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt JOIN us een sympathieke en relevante interventie. Een sterk punt van de interventie is dat deze in de kwetsbare periode van de overgang van basisschool naar middelbare school schoolbreed wordt ingezet.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    JOIN us

  • Contactpersoon

    Valerie Bas en Melody Amama

    06 - 518 133 91