Ik kies voor zelfcontrole

'Ik kies voor zelfcontrole' is een groepstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met externaliserende gedragsproblemen en heeft als doel de gedragsproblemen te verminderen. De training wordt gegeven op basisscholen in achterstandswijken. Naast de kind-training zijn er vijf gesprekken met de leerkracht en een bijeenkomst met ouders.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen
Leeftijd: 
8-12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Ik kies voor zelfcontrole is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar die te snel, te heftig en te vaak agressief reageren. Vaak is er ook sprake van opstandigheid, brutaliteit en andere vormen van antisociaal gedrag. Leerkrachten vormen de intermediaire doelgroep.

De training heeft als doel om (externaliserende) gedragsproblemen zoals agressief gedrag en disruptief gedrag van de kinderen te verminderen, zodat het kind en zijn omgeving daar minder onder lijden.

Aanpak

Ik kies voor zelfcontrole bestaat uit een kind- en een leerkrachttraining. De kindtraining wordt gegeven in groepjes van vier tot zes kinderen. Vooraf wordt met een individueel gesprek met het kind en de leerkracht gestart, daarna komen de kinderen in een groepje negen keer bij elkaar. Met de kinderen wordt middels cognitief gedragstherapeutische technieken gewerkt aan het verbeteren van hun sociaal cognitieve vaardigheden. In de leerkrachttraining wordt in vijf gesprekken psycho-educatie gegeven aan de leerkracht Daarnaast is er een ouderavond.

Onderbouwing

De kern van de training bestaat uit cognitief gedragstherapeutische (CGT) methodieken. De opbouw van de training is gebaseerd op het Sociaal Informatieverwerkingsmodel (Crick & Dodge, 1994; Arsenio, 2010). Kinderen met gedragsproblemen laten vaker problemen met de sociale informatie verwerking zien (o.a. gevoeligheid voor bepaalde cues, interpretatieproblemen, doelselectie, gedragsselectie), deze wordt daarom middels CGT beoogd te verbeteren. De interventie is daarnaast zo verwoord en vormgegeven dat deze ook op scholen gegeven kan worden met een grote populatie kinderen afkomstig uit een lage sociaal economische status.

Onderzoek

De training is onderzocht op effectiviteit. Aan het onderzoek namen zeventien basisscholen deel, 83 leerkrachten en 173 kinderen uit groep 5 tot en met 8. De kinderen zaten merendeels op scholen in zogenaamde ‘probleemwijken’ en kwamen voornamelijk uit gezinnen met een lagere sociaal economische status en hadden een gevarieerde etnische achtergrond. Vergeleken is of kinderen die aan de training hadden deelgenomen meer veranderden wat betreft gedragsproblemen dan kinderen die nog op de wachtlijst stonden. Zowel ouders als leerkrachten van de deelnemende kinderen constateerden direct na afloop van de training een significante afname van gedragsproblemen ten opzichte van kinderen van de wachtlijst. Bij een meting drie maanden later bleek dat de kinderen volgens ouders, leerkrachten èn klasgenoten nog steeds minder gedragsproblemen vertoonden ten opzichte van voor de behandeling en dat sommige kinderen nog meer vooruit waren gegaan (Liber, De Boo, Huizenga, & Prins, 2013, 2015).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: