Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen

De Gordon-cursus 'Effectief omgaan met kinderen' is een cursus voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 2 en 12 jaar met als doel de benodigde, specifieke communicatievaardigheden voor de opvoeding van hun kind te verwerven.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
2 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school, In de wijk, In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het hoofddoel van de Gordontraining is:

Ouder(s) en kind(eren) hebben een gezonde onderlinge relatie. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen van het kind vergroot, veilige hechting bevorderd en gedragsproblemen voorkomen. Een gezonde ouder-kindrelatie uit zich in:

  • De contacten tussen ouder en kind zijn ontspannen en positief.
  • Het hoofddoel wordt uitgewerkt in de subdoelen.

Doelgroep

De Gordon®-training 'effectief communiceren met kinderen' richt zich op ouder(s) van kinderen van 2 tot en met 12 jaar, die problemen in de ouder-kindrelatie ervaren.

Aanpak

De Gordontraining 'effectief communiceren met kinderen' is een groepstraining voor ouders. De training is de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Parent Effectiveness Training (PET). De training beslaat tien wekelijkse bijeenkomsten van drie uur waarin het verwerven van communicatievaardigheden en een democratische conflictoplossing centraal staat. De leerwensen en ervaringen van de ouders vormen een  belangrijk aspect van de training. De training biedt onder andere informatie, vaardigheidstraining zoals leren 'actief luisteren' en het formuleren van 'ik-boodschappen', uitwisseling van ervaringen en meningsvormende discussies. In de Gordontraining wordt gebruik gemaakt van het 'gedragsraam.' Het gedragsraam is een schema met drie vakken om de toekenning van problemen te classificeren (kind heeft probleem, ouder heeft probleem, of er is geen probleem aanwezig) dat van belang is voor de keuze van in te zetten vaardigheden.

Onderzoek

In 2000 is een Nederlandse reviewstudie gedaan van Nederlands en buitenlands onderzoek over de Parents Effectiveness Training. Hierbij zijn twee randomized controlled trials en acht studies met experimentele en controle groepen zonder randomisatie onderzocht. De studie laat positieve invloeden op de opvoedingshouding en beperkte effecten op het opvoedingsgedrag van de ouder en het gedrag van het kind zien.

Onderzoek in 2003 in Australië toont positieve effecten in het opvoedgedrag van ouders. Ouders scoren significant hoger in luistervaardigen en conflictoplossende vaardigheden. Dit effect is groter bij vrouwen dan bij mannen. Er is sprake van verbeterde relaties tussen ouders en kind(eren) en minder ouderlijke stress.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De onderbouwing van de Gordon-training zit goed in elkaar en de interventie is goed uitvoerbaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: