EVA-Zahir

EVA-Zahir is een sterk gestructureerd 7x24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar uit een collectieve eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld door hun (schoon)familie. Het programma wil deze meiden de mogelijkheid geven zich in een veilige (thuis)situatie verder te ontwikkelen. Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Huiselijk geweld, Opgroeien in twee culturen
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Meiden en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar uit die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld door hun (schoon)familie en/of (ex)partner omdat er vanuit het perspectief van de familie/ouders/partner sprake is van wangedrag dat openbaar is geworden of kan worden. Het (dreigend) eergerelateerd geweld gaat gepaard met veiligheidsrisico's, actuele en vaak onderliggende problematiek.

Doel

Er is een zodanige afname van het (dreigende) eergerelateerde geweld en andere persoonlijke en/of systeemproblematiek dat het meisje veilig terug kan keren naar huis, of veilig elders kan wonen en naar eigen vermogen kan deelnemen aan de maatschappij.

Aanpak

Het zorgprogramma richt zich op drie pedagogische milieus (wonen, school of werk en vrije tijd) en bestaat uit vier fasen: 1. Stabilisatie, 2. Verwerking en behandeling, 3. Integratie en 4. Uitstroom /nazorg en follow-up. De behandeling duurt maximaal 1 jaar.

Het zorgprogramma bestaat uit een aantal componenten: het bieden  van veiligheid en bescherming,  verblijf op een  leefgroep met een goed pedagogisch basisklimaat, een aanbod van individuele en groepsbegeleiding en –behandeling, bemiddeling en/of systeemtherapie, onderwijs of werk en mogelijkheden voor het opdoen van positieve ervaringen buiten de instelling. Een deel van de interventies waaruit het zorgprogramma bestaat geldt voor alle meiden van EVA – Zahir. Uit de overige interventies een keuze gemaakt afhankelijk van de veiligheid en het unieke beeld van het meisje.

Onderbouwing

Het zorgprogramma richt zich op onveiligheid als gevolg van (dreigend) eergerelateerde geweld en op de hier mee samenhangende actuele en onderliggende problematiek.
Essentieel m.b.t. veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden zijn:

 • creëren van veiligheid door specifieke veiligheidstaxatie en –analyse, een veilig, beschermend pedagogisch basisklimaat, een duidelijke dagstructuur, mogelijkheden in toegepaste bemiddeling;
 • het betrekken van en werken met het gezin en de sociale omgeving aan positief gedrag en constructieve interactiepatronen m.b.v. bemiddeling, systeemtherapie;
 • evidence based interventies om de gezag- en gedragsproblematiek, gestagneerde ontwikkeling en psychiatrische en/of traumaproblematiek te verminderen of er mee om te leren gaan;
 • de mogelijkheden van intern en passend onderwijs en de focus op vervolgopleiding / arbeidsparticipatie;
 • de verbinding van een normaal dagelijks leven met specifieke behandeling;
 • mogelijkheden in begeleid en beschermd wonen en nazorg bij zelfstandig wonen ofwel een gedegen afstemming met hulpverlening elders. 
 • de opname is in meidengroepen in een gespecialiseerde open categorale opvang- en behandelsetting, waar sprake is van een samenhangende integrale aanpak van gecombineerde jeugdzorg en jeugd-ggz.

Onderzoek

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de doelgroep van EVA-Zahir.

Een beschrijvend onderzoek naar de achtergrond van 86 meiden, opgenomen in Zahir tussen 1 januari 2008 en 1 maart 2010. De conclusie was dat de problematiek van deze meiden vraagt om gespecialiseerde opvang en behandeling ( van Dijke & Terpstra,  2010).

Een kwalitatief onderzoek aangevuld met kwantitatieve data d.m.v. semigestructureerde interviews met  33 meiden na hun behandeling bij Fier. Van de 33 meiden behoorden 11 meiden tot de doelgroep van EVA-Zahir. Het onderzoek beschrijft de situatie van de meiden bij binnenkomst, hoe ze het leven in de groep ervoeren, wat ze van de groepsbegeleiding en diverse therapieën vonden, hoe veilig ze zich binnen de instelling voelden en hoe ze het onderwijs en de buitenschoolse activiteiten hebben ervaren.  Geleerde lessen en verbeterpunten zijn hierop beschreven. Een van de conclusies is dat voor duurzame zorg vervolgzorg essentieel is (Werson, e.a., 2015).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

 • Ontwikkelaar

  Fier Fryslân

  058 - 215 70 84

 • Contactpersoon

  Linda Terpstra

  06 - 186 287 91

  Anke van Dijke

  06 - 306 304 87