En nu ik...!

En nu ik.! is bestemd voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die te maken hebben gehad met geweld en ruzies thuis en hun ouders en heeft als doel het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stress symptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, waarin kinderen wordt geleerd 1) hoe zij hun emoties op een constructieve manier kunnen uiten, 2) hoe zij op een andere (dan gewelddadige) manier om kunnen gaan met gevoelens en problemen en 3) hoe zij hun ervaringen kunnen verwerken. Naast de bijeenkomsten voor kinderen zijn er parallel bijeenkomsten voor de (verzorgende) ouders.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Huiselijk geweld
Leeftijd: 
7-11 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk, In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 7 t/m 11 jaar en hun verzorgende ouders die te maken hebben gehad met gewelddadige ruzies en geweld tussen de ouders/verzorgers van het kind. Kinderen kunnen ook deelnemen wanneer zij (nog) geen problemen vertonen.

Doel

Het doel van de interventie is het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stress symptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen (7t/m 11 jaar) die gewelddadige ruzies tussen hun ouders/opvoeders hebben meegemaakt.

Aanpak

De interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Voorafgaand vindt een intakegesprek thuis plaats. De kinderen komen in groepen van maximaal negen deelnemers bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen. Parallel aan de kinderbijeenkomsten zijn negen bijeenkomsten voor ouders die zelf betrokken zijn geweest bij de gewelddadige ruzies verbonden. Ouders praten over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, hoe zij kinderen kunnen ondersteunen en welke begeleiding/ondersteuning zij voor kinderen kunnen vragen.

Onderbouwing

En nu ik…! werkt aan de (negatieve) emotionele, gedragsmatige en cognitieve reacties van kinderen op het meegemaakte geweld, aan het verbeteren van de ouder-kind relatie en aan het doorbreken van sociale isolatie. De interventie is gebaseerd op verschillende theoretische verklaringsmodellen: theorieën over traumaverwerking, emotionele veiligheid theorie, gehechtheidstheorie en de sociale cognitieve leertheorie. En nu ik..! zet in op de eerste lagen van de traumapiramide (Blaustein en Kinniburgh, 2010): hechting (stimuleren voorspelbaarheid en consistente reacties), zelfregulatie (emoties leren herkennen, uiten en reguleren) en competentie (oefenen met vaardigheden), als basisvoorwaarden voor traumaverwerking en integratie. Ouders leren, door middel van psycho-educatie en oefening, samen met hun kind aandacht te besteden aan de gewelddadige ruzies en stil te staan bij de impact daarvan op hun leven. Door herkenning van ervaringen en reacties in beide groep kunnen negatieve gevoelens verminderen en wordt sociale isolatie tegengegaan, zowel voor kinderen als volwassenen.

Onderzoek

In 2004 hebben Vrouwenopvang Amsterdam en Raster voor het project ‘Naar een ambulant aanbod voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld’ de eerste versie van ‘En nu ik…!’ geëvalueerd (Reijmers, Glaser, Van den Corput en Singerling, 2004). Belangrijkste conclusies: deelnemende kinderen, moeders en verwijzers waren positief en het programma had meerwaarde.

In 2013 is een promotieonderzoek afgerond naar de effectiviteit van ‘En nu ik…!’. Kinderen vertoonden minder emotionele en gedragsproblemen en minder posttraumatische stress-symptomen  na zowel deze interventie als het controleprogramma. De toegevoegde waarde van toepassing van traumaspecifieke factoren bleef onduidelijk; hoewel meer aandacht voor  traumaspecifieke interventiefactoren samenhing met een afname in posttraumatische stress-symptomen bij kinderen, leken andere factoren deze positieve effecten teniet te doen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het betrekken van ouders bij de hulpverlening aan kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld  belangrijk is: verbeteringen in het psychisch functioneren van ouders hingen samen met een afname van posttraumatische stress symptomen bij kinderen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

En nu ik…! is een mooi gestructureerd en relevant programma met een goede onderbouwing.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Stichting Blijf Groep

  • Contactpersoon

    Essa Reijmers / Linda Morren / Chantal Holland

    020 - 521 01 50