Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

'Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is gericht op kinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van de kinderopvang en/of onderwijs. Doel van de interventie is het versterken van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten te vergroten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling, Welbevinden
Leeftijd: 
0-12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ is bedoeld voor baby’s, peuters en schoolkinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van kindercentra. Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-12 jaar vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Doel van de methode is het versterken van het welbevinden (emotionele veiligheid) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in kindercentra door de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te vergroten.

Aanpak

Tijdens verzorgingsmomenten, activiteiten, spelondersteuning, dagelijkse routines maken pedagogisch medewerkers zelf video-opnames van 5-10 minuten in hun praktijk op de groep. Medewerkers reflecteren (samen met collega’s, per groep) op hun interactie met kinderen met behulp van de zgn. ‘communicatiecirkel’ (video interactie techniek) en worden daarbij gecoacht door de pedagogisch begeleider (frequentie ca 1x per 2-6 weken 40-60 minuten). De analyse van de interactie wordt expliciet gekoppeld aan de pedagogische visie en doelen van de organisatie en daarnaast aan de thema’s (individueel) contact, sociale attentie (onderlinge interactie tussen kinderen ondersteunen), spelontwikkeling en spelondersteuning en (BSO) identiteitsontwikkeling, vriendschappen, plaats in de groep.

Onderbouwing

Een veilige opvoedingsrelatie met sensitief responsieve opvoeders is essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind. Pedagogisch medewerkers zijn hiervoor meestal niet in voldoende mate toegerust. Organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan ontwikkelingsstimulering door educatieve programma’s te gebruiken. Zij ervaren hierbij een tekort aan contact en effectieve interactie tussen de kinderen en pedagogisch medewerkers en een te lage kwaliteit in effectieve spelondersteuning door medewerkers. De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ helpt organisaties op een integrale manier hun kwaliteit op deze onderdelen te verbeteren. Pedagogisch medewerkers krijgen inzicht in het belang van een intensieve en positieve interactie met de kinderen door praktijkvideo-opnames van zichzelf en hun collega’s te analyseren. Ze leren zien wat de belangrijke facetten zijn van de interactie, hoe belangrijk het is dat kinderen zich gezien voelen en hoe je ze kunt stimuleren in alle ontwikkelingsgebieden door in te spelen op wat ze doen, zeggen en beleven. Steeds wordt daarbij een koppeling gemaakt naar het pedagogisch beleid en doelstellingen van de eigen organisatie en waar aanwezig toegepaste methodiek, zoals VVE methoden.

Onderzoek

Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze specifieke methode.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: