Coach je kind

Coach je kind biedt opvoedingsondersteuning aan Turkse en Marokkaanse ouders met een kind van 0 tot 23 jaar. Doel is vermindering van opvoedingsonzekerheid en opvoedingsonmacht door het versterken en ontwikkelen van opvoedcompetenties. Gedurende 6 - 12 maanden zijn er 24 coachingsmomenten aan huis. De coach heeft een pedagogische achtergrond en komt uit dezelfde etnische groep als de ouders. Begeleiding kan in de eigen taal plaatsvinden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Opgroeien in twee culturen, Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het hoofddoel is een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling en verminderd probleemgedrag bij kinderen, door versterking van opvoedvaardigheden en zelfvertrouwen bij ouders.

Doelgroep

Coach je kind richt zich op laagopgeleide ouders van Turkse en Marokkaanse afkomst die één of meerdere kinderen hebben in de leeftijd van 0-23 jaar en die opvoedonmacht en/of -onzekerheid ervaren.

Aanpak

Coach je kind is een vorm van opvoedondersteuning aan huis, die per gezin 24 coachingsmomenten omvat en afhankelijk van de gekozen intensiteit een half tot een heel jaar duurt. Na een aanloopfase van signalering en aanmelding bestaat het coachingstraject bij elk gezin uit de volgende fasen:

 1. Verkenning
 2. Coaching A: bewustwording en empowerment
 3. Coaching B: opvoedvaardigheden
 4. Afsluiting en evaluatie
 5. Nazorg en monitoring

Verkenning impliceert het erkennen en herkennen van de situatie en geschiedenis van de situatie in het gezin en het leven van de ouders.

Een gezinscoach met dezelfde cultuur- en taalachtergrond als de ouders ondersteunt de ouders vraaggericht en coachend. Ouders worden gestimuleerd en geholpen om zich bewust te worden van hun eigen geschiedenis, opvattingen, wensen en gedrag. De wensen en probleemdefinitie van de ouders zijn leidend, niet die van eventuele aanmelders. Ouders bepalen, zelf de doelen van de opvoedondersteuning, mits deze vallen onder het hoofddoel van Coach je kind.

In coachingsfase A ligt de nadruk op de situatie van de ouders zelf. Empowerment is een kernelement, hetgeen betekent dat het accent ligt op bewustwording en het heft in eigen hand nemen. Aan het eind van deze fase wordt met de ouders geëvalueerd of men goed op koers ligt.

In coachingsfase B wordt nadrukkelijker gewerkt aan hun rol als opvoeder.

Aan het eind van coachingsfase B wordt met ouders bekeken in hoeverre de doelen zijn behaald, en of het zelfvertrouwen en de op-voedcompetenties zodanig zijn ontwikkeld dat men op eigen kracht verder kan.

Vervolgens wordt nog drie maanden telefonisch contact gehouden met de ouders (nazorg en monitoring).

Als in fase 4 of 5 blijkt dat verdere ondersteuning nodig is, vindt doorverwijzing plaats of advisering voor vervolg.

Onderzoek

Er is een procesevaluatie (Versteegen en van der Vegt, 2009) gedaan van de eerste pilotfase (2007-2008). De ondervraagde ouders en de coaches rapporteerden verbeteringen in het gezinsfunctioneren en de opvoeding. Onderzoekers spreken op basis hiervan en dankzij de geringe uitval van ouders over een 'good practice'. Aanbevolen werd het betrekken van vaders te behouden in de verdere uitvoering van de methodiek, en de samenwerking en afstemming met en tussen gezin en school te versterken.

Daarna is een tevredenheid- en effectmeting (van Rijn, 2011) uitgevoerd over de coaching van gezinnen in 2010. In dit onderzoek rapporteren ouders een vermindering van opvoedonmacht en -onzekerheid. Ruim 80% van de ouders meldt verbetering van door hen zelf gekozen opvoedvaardigheden, twee derde kent en begrijpt de Nederlandse opvoedverwachtingen beter en bijna twee derde heeft meer zelfvertrouwen als opvoeder.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Coach je kind is een degelijke interventie voor een moeilijk te bereiken doelgroep. Er wordt goed aangesloten bij de ouders en het is sterk dat ook de vaders worden betrokken.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

 • Ontwikkelaar

  Stichting interculturele Participatie en Integratie

  020 - 63 828 08

 • Contactpersoon

  Wilma Aarts