Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een individuele op maat aangeboden sociaal cognitieve gedragsinterventie van acht wekelijkse sessies gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
9 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die volgens de leerkracht op school een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Doel

Het doel is verminderen van agressief en bevorderen van pro-sociaal gedrag. Langetermijn doel is reduceren van de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis. Subdoelen zijn gericht op:

  • bevorderen van een positief zelfbeeld
  • stimuleren van positieve sociale cognities
  • woederegulatie 
  • ontwikkelen prosociale alternatieven voor reactief en proactief agressief gedrag.

Aanpak

Een getrainde professional voert de training op school uit volgens een vaste structuur en betrekt ouders en leerkracht. De kennismakingsfase (drie sessies) leidt tot een competentie-analyse van sterke en verbeter-punten van het kind. Tijdens de aanpakfase (vijf sessies) werkt het kind via actieve werkvormen tijdens de sessie en oefeningen thuis.

Onderbouwing

Ernstig externaliserend probleemgedrag is relatief stabiel en geeft een grote kans op latere psychische gezondheidsproblemen (Broidy et al., 2003;) en hoge economische kosten (Scott, Knapp, Henderson & Maughan, 2001). Internationale meta-analyses tonen positieve effecten voor preventieve school-interventies (Wilson & Lipsey, 2007) en specifiek voor individuele 'op maat gemaakte' interventies (Stoltz, 2012). Aangezien kinderen verschillen in hun uitingsvorm van agressie (reactief en proactief; Dodge, 1991) en er bij een groepsaanpak gevaar dreigt voor bekrachtiging van negatief gedrag (Dishion, McCord & Poulin,1999) is een individueel aangeboden maatwerk-aanpak bij het kind te prefereren. Hoewel een ouderinterventie effectiever is (McCart, Priester, Davies & Azen, 2006), blijken veel ouders geen ouderinterventie te willen volgen (Nock & Kazdin, 2005). De geringe spontane reductie, ernstige gevolgen, hoge maatschappelijke kosten enerzijds en de positieve verwachtingen voor een individuele maatwerktraining in de schoolcontext waarbij ouders betrokken worden anderzijds, legitimeren de preventieve inzet van Alles Kidzzz.

Onderzoek

Alles Kidzzz is volgens twee RCT-studies (Stoltz, 2012; Orobio de Castro et al., 2018) en een quasi-experimentele studie (Favier, 2006) effectief voor alle kinderen: de interventie leidt tot minder reactieve en proactieve agressie volgens kinderen, ouders en leerkrachten. Na de training hebben kinderen een positiever zelfbeeld en betere sociale cognities. Ze zijn minder agressief via verbetering van het zelfbeeld. Etniciteit, geslacht en persoonlijkheid blijken moderatoren: jongens en kinderen met een migratieachtergrond en ook kinderen die minder extravert en meer consciëntieus zijn profiteren meer van de interventie; zij zijn minder agressief (Stoltz, 2012). Ook volgens een veranderstudie in de dagelijkse praktijk blijft de interventie effectief (Stoltz et al, 2018).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Alles Kidzzz is een mooie interventie bestaande uit veel werkvormen die goed te onderbouwen zijn en breed ingezet kunnen worden. De doelgroep is goed afgebakend. De training is goed beschreven, met een goede theoretische onderbouwing en goed uitgevoerd onderzoek met gunstige effecten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: