Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

De VISK is een vragenlijst om sociale problemen van kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis in kaart te brengen.

Onderwerp: 
Autisme, Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 19 jaar

Doel

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De VISK wordt ingevuld door ouders.

Doelgroep

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis van 4 tot en met 18 jaar.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een handleiding met 21 normtabellen en een vragenlijst voor ouders.

Gebruik

De VISK bestaat uit 49 items die zijn verdeeld over 6 subschalen: 

  • Niet afgestemd
  • Neiging tot terugtrekken
  • Oriëntatieproblemen
  • Niet snappen
  • Stereotiep gedrag
  • Angst voor veranderingen

Op een driepuntsschaal geven ouders aan in hoeverre een uitspraak van toepassing is op hun kind: helemaal niet van toepassing; een beetje of soms van toepassing; duidelijk of vaak van toepassing.

Omdat de VISK eenvoudig door ouders zelf kan worden ingevuld, is bij de afname meestal geen deskundige nodig. Voor een verantwoorde interpretatie is de deskundigheid van een psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsychiater met theoretische kennis over tests een voorwaarde. De vragenlijst kan zowel met pen en papier als met behulp van een computerprogramma worden afgenomen. Afname duurt ongeveer tien minuten.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Boom testuitgevers
020 - 520 01 20
klantenservice@boomtestonderwijs.nl
Boom testuitgevers