Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO)

De VGFO meet het functioneren van ouders binnen het gezin in de opvoeding van hun kinderen.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De VGFO heeft als doel het gezinsfunctioneren in kaart te brengen. Hulpverleners kunnen de informatie uit de VGFO gebruiken om een beeld te krijgen van het functioneren van het gezin en de problemen die ouders in het gezin ervaren. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders.

Doelgroep

De doelgroep van de VGFO bestaat uit ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Materialen

De VGFO bestaat uit de vragenlijst, een handleiding, scoringsinstructies, een scoringsformulier, een scoringsprofiel en normtabellen.

Gebruik

De VGFO bestaat uit 28 items verdeeld over 5 schalen: Basiszorg, Opvoeding, Sociale contacten, Jeugdbeleving en Partnerrelatie. Daarnaast wordt ook het totale gezinsfunctioneren gemeten. De ouder geeft op een vierpuntsschaal aan in hoeverre de uitspraak overeenkomt met de eigen situatie. De antwoordmogelijkheden lopen uiteen van 'Geldt niet' tot 'Geldt helemaal'.

De VGFO wordt veelal ingevuld in het kader van een behandeling van één of meer kinderen. De VGFO is inzetbaar bij de aanvang van de behandeling om eventuele problemen te signaleren in het gezinsfunctioneren. Ook kan de vragenlijst gebruikt worden als de behandeling tussentijds geëvalueerd wordt. Tenslotte kan de VGFO gebruikt worden bij de afsluiting van een behandeling om na te gaan of het gezinsfunctioneren in de loop van de behandeling is verbeterd.

Het verdient aanbeveling om de VGFO door beide ouders afzonderlijk te laten invullen. Hierdoor ontstaat een completer beeld van het functioneren van het gezin en kunnen verschillen in opvatting tussen beide ouders gesignaleerd worden. Bij ouders die moeite hebben met het invullen van vragenlijsten is het nodig om van tevoren met de ouders de uitleg door te spreken die is opgenomen als voorblad bij de vragenlijst. Vooral de betekenis van de antwoordcategorieën is daarbij belangrijk. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de hulpverlener de ouders actief helpt bij het invullen van de items van de vragenlijst. Afname van de VGFO duurt ongeveer tien minuten.

De VGFO is onderdeel van een bredere set vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O).

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculator, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kun je voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

VGFO

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Praktikon
024 - 361 54 80
info@praktikon.nl

Praktikon.nl