Verschillende soorten instrumenten

In de databank Instrumenten bevinden zich verschillende soorten instrumenten.

Vragenlijst

Een vragenlijst is een opsomming van vragen met als doel informatie te verzamelen. Varianten hiervan zijn bijvoorbeeld een zelfbeoordelingsvragenlijst of een vragenlijst die ter beoordeling wordt voorgelegd aan personen die de betrokkene goed kennen.

Checklist

Een checklist is een systematische controlelijst die vaak gebruikt wordt om een bepaalde situatie te kunnen beoordelen, zoals de thuissituatie van een kind. Daarmee kan onder andere een inschatting gemaakt worden van het risico op kindermishandeling.

Een (semi-)gestructureerd interview

Een (semi-)gestructureerd interview is een vraaggesprek om waardevolle inlichtingen te verkrijgen, gedeeltelijk of volledig volgens vaste vragen.

Test

In een test of toets moeten vragen worden beantwoord of opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de eigenschappen, capaciteiten, het temperament en karakter van het kind of de jongere.

Observatieschema

Een observatieschema geeft een overzicht van belangrijke punten die een observator, zoals een jeugdarts of hulpverlener, moet waarnemen bij zijn onderzoek van een kind of jongere.

Naar de databank Instrumenten

Foto Danielle de Veld