Theory of Mind test-R (ToM test-R)

De theory of mind test-R (de ToM test-R) meet met behulp van een gestructureerd interview met het kind het construct 'Theory of Mind', oftewel de (cognitieve) vaardigheid om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te kunnen schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen.

Onderwerp: 
Autisme
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
4 tot en met 13 jaar

Doel

Informatie verzamelen over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. Een sterkte/zwakte analyse maken van Theory of Mind vaardigheden, zodat een training op maat kan worden gemaakt. Zodoende ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS).

Doelgroep

De ToM test-R is met name bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud met een ASS.

Materialen

De TOM test-R bestaat uit de volgende materialen:

  • een werkboek met 15 testplaten en opdrachten;
  • een handleiding met scoreformulier;
  • een cd met scoreformulier.

Gebruik

De TOM test-R is een interview dat bij de jeugdige wordt afgenomen door een daartoe bevoegde diagnostici, dan wel onder supervisie van een bevoegde diagnosticus. De afnemer laat een plaat zien en stelt daar vragen over. In de handleiding worden voorbeelden gegeven van goede antwoorden. Het scoreformulier is te vinden in de handleiding en is tevens op cd-rom beschikbaar.

De test bestaat uit 20 items met een oplopende moeilijkheidsgraad. De items hebben meer onderdelen en bestaan uit verhaaltjes, vragen en opdrachten. De reacties van het kind worden letterlijk genoteerd. De test meet de drie stadia waarlangs theory of mind (TOM) zich ontwikkelt: TOM 1. voorlopers: perceptie, imitatie, emotieherkenning, doen alsof en het onderkennen van verschil tussen tastbare werkelijkheid en de mentale representatie daarvan. TOM 2. eerste manifestaties: causaal denken en begrip van misleiding. TOM 3. het hoogste niveau: metacognitief denken en begrip van complexe humor.

Interpretatie: Er worden richtlijnen gegeven voor de scoring en aanwijzingen voor de interpretatie van de normscores. De juiste antwoorden worden gesommeerd per TOMniveau en TOM-bouwstenen en met behulp van tabellen omgezet in decielscores. Dit resulteert in een TOM-ontwikkelingsprofiel. Er wordt een sterkte/zwakte-analyse gemaakt op basis waarvan een op maat-programma wordt vastgesteld.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Garant Uitgevers

info@garant-uitgevers.nl

Theory of Mind test-R (ToM test-R)