Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TVO)

De TVO verschaft jeugdhulpverleners inzicht in de kwaliteit van het functioneren van de ouders, die hulp zoeken voor henzelf en voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Pleegzorg, Scheiding
Doel: 
Diagnostiek, Effectmeting
Leeftijd: 
4 tot en met 14 jaar

Doel

Het doel van de TVO is inzicht verschaffen in het functioneren van ouders die met jeugdzorg te maken krijgen. Het functioneren van de ouders wordt door de ontwikkelaars gedefinieerd als de manier waarop de ouder de relatie met het kind inhoud geeft.

Doelgroep

Ouders die voor zichzelf en voor hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar hulp krijgen van de jeugdzorg.

Materialen

Het instrument bestaat uit de vragenlijst. Er is geen handleiding beschikbaar.

Gebruik

De TVO wordt afgenomen en ingevuld door hulpverleners in de jeugdzorg. Gezien de aard van de informatie die nodig is om de TVO in te vullen, wordt aangeraden de taxatielijst in te vullen als de informatie van de verwijzers bekend is en minstens twee (intake)gesprekken zijn gevoerd.

De lijst bestaat uit totaal 69 items verdeeld over drie dimensies: biologische ontwikkeling, psychologische ontwikkeling en sociale ontwikkeling. De items worden gescoord op een 4-puntsschaal. 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

De vragenlijst en handleiding