Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG)

Het risicotaxatie-instrument helpt om een analyse van de situatie te maken aan de hand van twintig signalen over de pleger van het geweld, (het verloop van) het geweldsincident en  de (mogelijk) achterliggende (gezins)achtergronden. De invuller bepaalt verder van ieder signaal of het aangemerkt wordt als hoog risico (rood), middelmatig risico (blauw) of laag risico (geel). Als bij één van de drie onderdelen minimaal twee keer rood wordt gescoord, wordt in principe een huisverbod opgelegd.

Onderwerp: 
Jeugdbescherming, Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0-99 jaar

Doel

Doel is te beoordelen of er in een situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod opgelegd moet worden door de officier van justitie.

Doelgroep

Het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld is bedoeld voor de hulpofficier van justitie.

Materialen

Er is een vragenlijst, waarmee de burgemeester of de hulpofficier van justitie kan inschatten of er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van een of meer persoon die in de woning woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven.

Gebruik

Met het RIHG screent de officier van justitie een twintigtal risicofactoren. Elk van de 20 risico-indicatoren is vertaald in specifieke vragen (items) over gedrag dat betrekking heeft op de betreffende risico-indicator. Bij elk van deze vragen dient aangegeven te worden of dit wel of niet van toepassing is. Hoe vaker een officier van justitie 'ja' antwoordt, hoe duidelijker het risicosignaal is. Voor iedere indicator of signaal dient hij vervolgens op grond van de verzamelde detailgegevens en het beeld dat men zich dan gevormd heeft een risicobeoordeling te geven. Dit kan variëren van een 'hoog risico' (rood), een 'middelmatig risico' (blauw) of een 'laag risico' (geel). Na invulling van drie screeningsonderdelen van het RIHG (pleger van huiselijk geweld, verloop van het geweldsincident en gezinsachtergrond) volgt een 'beslismoment' waarbij op basis van de dan verzamelde risicobeoordelingen besloten kan worden tot een huisverbod door het aantal signalen dat wijst op een 'hoog risico' op te tellen. Als op enig beslismoment bij twee of meer indicatoren een 'hoog risico' is gescoord dient een huisverbod te worden opgelegd.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

VTS Politie Nederland
0343 - 53 45 00

Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld