Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL)

De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten.

Onderwerp: 
Opvoeding
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Doel van de OBVL is het meten van de opvoedingsbelasting van ouders.

Doelgroep

 Ouders van kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • Vragenlijst voor ouders of opvoeders
  • Scoringsformulier
  • Scoringsprofiel
  • Normtabellen

De vragenlijsten zijn verkrijgbaar in Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Turks en Spaans.

Gebruik

De OBVL staat is een instrument voor het nemen van beslissingen op individueel niveau. De OBVL staat niet op zichzelf, maar is bedoeld als aanvulling en hulpmiddel bij de gangbare diagnostiek en evaluatie in instellingen.

De ouder of opvoeder van het kind vult de vragenlijst zelfstandig in. De OBVL bestaat uit 34 items. Het zijn uitspraken over hoe ouders hun kind ervaren, hoe zij met hen omgaan, en hoe zij zichzelf voelen. Ouders of opvoeders geven aan in hoeverre uitspraken voor hen gelden op een vier-puntsschaal: 1 = geldt niet tot 4 = geldt helemaal.

Na het invullen neemt de hulpverlener of onderzoeker de antwoorden over op het scoringsformulier en interpreteert de resultaten. Hierbij zijn vijf subschalen: problemen opvoeder-kindrelatie; problemen met opvoeden; depressieve stemmingen; rolbeperking; gezondheidsklachten.

Daarnaast kan er een score voor totale opvoedbelasting worden berekend. De resultaten kunnen een aanvulling of basis zijn voor de diagnostiek en evaluatiegesprekken. Ook kan de OBVL gebruikt worden om vooruitgang of verandering te meten.

Er is ook een verkorte versie beschikbaar, de OBVL-K. Deze heeft tien vragen die informatie leveren over drie subschalen: problemen opvoeder-kindrelatie; problemen met opvoeden; depressieve stemmingen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kun je voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Praktikon
024 - 361 5480
info@praktikon.nl

Praktikon.nl