Klachtenlijst voor Adolescenten (KLAD)

Een screeningslijst voor adolescenten van 12 tot 18 jaar met gedragsmoeilijkheden die wordt gebruikt binnen hulpverleningsorganisaties die te maken hebben met adolescenten.

Onderwerp: 
Gedragsproblemen, Middelengebruik
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van de KLAD is een globaal inzicht geven in gedragsmoeilijkheden bij adolescenten als aanzet voor verdere bespreking. De KLAD is ook bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 12 tot 18 jaar met gedragsmoeilijkheden in ambulante of residentiële setting.

Materialen

  • Zelfrapportagevragenlijst voor adolescenten
  • Vragenlijst voor ouders
  • Vragenlijst voor derden, zoals leerkrachten, opvoeders of begeleiders
  • Handleiding
  • Overzichtsblad

Er is ook een computerversie van de KLAD beschikbaar.

Gebruik

De KLAD bestaat uit 60 items, verdeeld over negen rubrieken: weigergedrag; eisend gedrag; gedragsmoeilijkheden; onrust; emotionele moeilijkheden; negatief zelfbeeld; middelengebruik; sociale relaties; sociale steun.

Afname gebeurt individueel en duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. De adolescent vult de vragenlijst voor zichzelf in. Daarnaast vullen ouders en derden zoals een leerkracht, opvoeder of begeleider, een vragenlijst in over de adolescent.

De KLAD is bruikbaar voor psychologen, pedagogen en een grote groep welzijnswerkers bij hun contacten met adolescenten. Voor het gebruik van de KLAD is specifieke kennis over diagnostische tests niet nodig. Wel belangrijk is een goede kennis van de problematiek van adolescenten met gedragsmoeilijkheden en ervaring in gespreksvoering met deze doelgroep.

Het is volgens de ontwikkelaars belangrijk de KLAD te situeren binnen multidirectionele assessment: verschillende personen zoals de jongere, ouders, leerkracht, verwijzer worden benaderd en  gegevens worden vergeleken en besproken.

Het is van belang om voor het afnemen van de vragenlijst met de jongere door te nemen welke gegevens met de ouders besproken gaan worden. Ook voor de ouders kan het belangrijk zijn af te spreken welke gegevens met de jongere besproken worden.

Het gebruik van de KLAD als psychologisch onderzoeksinstrument zoals onderzoek naar schaalconstructie en normering, is voorbehouden aan gekwalificeerde psychodiagnostici.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgeverij Maklu; Garant; Het Spinhuis Uitgevers
055 - 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl
www.maklu.be

Klachtenlijst voor Adolescenten (KLAD)