Gezinsvragenlijst (GVL)

De GVL is een vragenlijst waarmee de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald kan worden bij gezinnen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Onderwerp: 
Kindermishandeling, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Scheiding, Opvoeding
Doel: 
Diagnostiek, Signalering en screening
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van de vragenlijst is het bepalen van de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden. De vragenlijst geeft aan waar het gezin mogelijk tekortschiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. Het biedt ook aanknopingspunten om het functioneren van het gezin op een effectieve manier bij te sturen.

Doelgroep

Gezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • 25 vragenlijsten
  • 25 testuitslagformulieren

Gebruik

De vragenlijst meet de relaties tussen de ouders en het kind, tussen de ouders onderling en tussen het gezin en de omgeving. Het brengt ook de context in kaart waarin deze relaties zich afspelen: de gezinsstructuur en de organisatie van het gezin.

De vragenlijst bestaat uit 45 vragen. De vragen zijn onderverdeeld in vijf schalen die het functioneren van het gezin weergeven:

  • Responsiviteit: de gevoeligheid van de ouders voor de behoeften van het kind.
  • Communicatie: de manier waarop de ouders zich tot het kind richten.
  • Organisatie: de context waarbinnen de gezinsrelaties plaatsvinden.
  • Partnerrelatie: de onderlinge relatie tussen de ouders.
  • Sociaal netwerk: de relatie met het sociaal netwerk rondom het gezin.

Er wordt een ruwe en een gemiddelde score berekend voor elke schaal. Invullen  duurt circa dertig minuten.

De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind, of door iemand die het kind en het gezin goed kent. Het invullen en scoren kan handmatig en geautomatiseerd.

De uitslagen kunnen gebruikt worden door maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners om de gezins- en opvoedingssituatie van kinderen en gezinnen te taxeren. Interpretatie van de uitslagen mag alleen gedaan worden door psychodiagnostisch geschoolde personen. De vragenlijst is toepasbaar in de jeugdzorg, jeugd-ggz, onderwijs en speciaal onderwijs.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum
030 - 638 37 36
info@springermedia.nl


Gezinsvragenlijst formulierenGezinsvragenlijst handleiding