Empowerment Vragenlijst (EMPO) 3.1

De Empowerment Vragenlijst (EMPO) 3.1 geeft inzicht in de empowerment van opvoeders die door zorginstellingen worden begeleid.

Onderwerp: 
Weerbaarheid
Doel: 
Evaluatie
Leeftijd: 
0-25 jaar

Doel

De Vragenlijst Empowerment 3.1 is bedoeld om inzicht te krijgen in de uitkomsten van hulpverlening aan opvoeders, met name op het vlak van hun zelfredzaamheid en de vaardigheden die nodig zijn om hen het leven in eigen handen te nemen (empowerment).

Doelgroep

Opvoeders die een hulpverleningsproces (hebben) doorlopen.

Materialen

Het materiaal van de Vragenlijst Empowerment bestaat uit een beknopte toelichting/handleiding, een vragenlijst om in te vullen, scoringsprofielen en normtabellen. Er zijn twee versies: één voor jongeren (14 items) en één voor ouders (12 items).

Gebruik

Jongere of ouders vullen de vragenlijst op verzoek van de hulpverlener zelfstandig in door bij elk van de uitspraken op een Likertschaal aan te geven in hoeverre zij het met de uitspraak eens zijn (1= zeer mee oneens, 2= mee oneens, 3 = niet mee eens, niet mee oneens, 4 = mee eens en 5 = zeer mee eens). De vragenlijst kan op meerdere momenten tijdens het hulpverleningsproces afgenomen worden.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Praktikon
024 - 361 54 80
info@praktikon.nl

Empowerment Vragenlijst (EMPO) 3.1