Criteria opname in databank Instrumenten

De databank geeft een overzicht van instrumenten. Deze worden gebruikt binnen de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, het jeugdwelzijnswerk, de voor- en vroegschoolse educatie, het peuterspeelzaalwerk of de kinderopvang. Instrumenten die uitsluitend gebruikt worden in het onderwijs of de jeugdgezondheidszorg worden vooralsnog alleen opgenomen als ze gericht zijn op het signaleren van gezinsproblemen of op gedragsproblemen van kinderen.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft criteria opgesteld om te bepalen of een instrument wordt opgenomen in de databank:

 • Het instrument wordt gebruikt voor één van de volgende doeleinden:
  • het verkrijgen van informatie ter onderbouwing van een beslissing in het uitvoerend werk, bijvoorbeeld diagnostiek, risicotaxatie en screening.
  • het verkrijgen van informatie ten behoeve van verbetering van de uitvoeringspraktijk, bijvoorbeeld effectmeting en cliënttevredenheidsonderzoek.
  • het verkrijgen van informatie ten behoeve van het bepalen van beleid, bijvoorbeeld kosteneffectiviteit.
 • Tenminste de volgende documentatie is over het instrument beschikbaar:
  • instructies voor gebruik.
  • instructies voor scoring.
  • instructies voor interpretatie.
  • een verantwoording of onderbouwing.
 • Er is een Nederlandstalige versie van het instrument.
 • Het instrument is in Nederland verkrijgbaar.
 • Het instrument is in heel Nederland te gebruiken.

Instrumenten die zijn toegespitst op of aangepast aan gebruik binnen een of meer regio's of instellingen worden niet opgenomen.

Er wordt niet geselecteerd op kwaliteit; de databank bevat zowel instrumenten die uitgebreid zijn onderzocht op bijvoorbeeld validiteit en betrouwbaarheid, als instrumenten waar dergelijk onderzoek ontbreekt. Voor informatie over de kwaliteit van instrumenten verwijzen we waar mogelijk naar relevante informatiebronnen, zoals de Online COTAN Documentatie of DIRUM.

Foto Danielle de Veld